Съдържание

Посетители

В момента има 62  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД - гр. Благоевград


На основание Заповед № 141/03.06.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, бяха извършени проверки на място на четири обекта на „Пиринстройинженеринг” ЕАД, гр. Благоевград, а именно:

На 12.06.2013 г. – на обектите:

- ТСИ /трошачно-сортировъчна инсталация/, с. Логодаж, община Благоевград;

- Гараж и складова база, гр. Благоевград;

На 13.06.2013 г. – на обектите:

- Асфалтова база «Симитли», с. Железница, община Симитли;

- Асфалтова база «Мелнишка река», с. Ново Кономлади, община Петрич.

1. Цел на проверките.

Проверките са комплексни и се извършват във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда, както и изготвяне на оценка за съответствието на отделните обекти с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършени са проверки на следните инсталации и дейности:

  • 2 броя асфалтосмесителни инсталации със съответните пречиствателни съоръжения за прахо- газови емисии;
  • 1 брой трошачно-сортировачна инсталация със съответните пречиствателни съоръжения за прахо- газови емисии;
  • помещения и инсталации за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • помещения и площадки за съхранение на отпадъци;
  • дейностите по управление на отпадъците;
  • документи – договори, разрешителни за дейности, протоколи и др.

3. Отразени в констативните протоколи факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

На обектите в с. Железница, община Симитли и с. Ново Кономлади, община Петрич са монтирани 3 бр. броя асфалтосмесителни инсталации за производство на асфалтови смеси. През 2012 г. и до момента едната асфалтосмесителна инсталация в с. Железница не е работила. В с. Логодаж е монтирана 1 брой трошачно – сортировъчна инсталация (ТСИ). Инсталациите са неподвижни източници на емисии на вредни вещества по смисъла на Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). За инсталациите дружеството ежегодно прилага изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух за извършване на собствени периодични измервания /емисионен контрол/ относно спазване нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

Установено е нарушение на нормите за допустими емисии по показателя «прах» за трошачно – сортировъчната инсталация. За неспазване на нормите на дружеството са наложени съответните санкции по чл. 69 от ЗООС.

На 12.06.2013 г. са проведени контролни измервания, съгл. Утвърденият годишен график за контролни измервания на неподвижни източници на емисии в атмосфирния въздух.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

За използваните и съхранявани на обектите химикали, съдържащи опасни химични вещества- гараж и складова баса и и асфалтови бази, дружеството разполага с актуални Информационни листове за безопасност, които са в съответствие с изискванията на чл. 31 Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.

Маслата и спирачната течност се съхраняват в специално обособени за целта помещения. Битумът и дизеловото гориво и на двете асфалтови бази се съхраняват в съдове с обваловка.

Дружеството е разработило и Изготвена е и епредставена в РИОСВ- Благоевград за всички обекти оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, в съответствие с чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.).

3.3. Фактор «Отпадъци»

При проверката на „Гараж и складова база”, гр. Благоевград се установи, че отпадъците, които се генерират от обекта се събират разделно в особени за целта места и съдове. През 2012 г. са предавани отпадъци на „Феникс Дупница“ ООД, въз основа на писмен договор и транспортни карти.

Представени са годишни отчети за отпадъците за 2012 г. в ИАОС- София- представя се документ.

На обекта се водят 3 бр. отчетни книги по Приложение №3 от Наредба № 9/2004 г., предстои да се заверят в РИОСВ-Благоевград отчетни книги по Приложение №2 от Наредба № 2/2013 г. (ДВ бр. 10/2013 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • извършване на собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества от асфалтосмесителна инсталация „Мелнишка река”. Резултатите от извършените измервания да се представят в РИОСВ – Благоевград с Доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 34/1999 г. с изм. и доп.).

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.