Съдържание

Посетители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„ПИРИН ПЕЛЛЕТ” ЕООД - гр. Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ПИРИН ПЕЛЛЕТ” ЕООД - гр. Разлог

На основание заповед №70/29.03.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.04.2013 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка експлоатирана от  “Пирин пеллет” ЕООД, находящи се в гр. Разлог, местност “Габавица“, землище на гр. Разлог. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • инсталация за производство на пелети;
  • площадки за съхранение на генерираните отпадъци;
  • складове за съхранение на суровини и готова продукция.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството –производство на пелети.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Дружеството експлоатира инсталация за производство на пелети, със секция за сушене на дървесни стърготини и трици подлежаща на контрол по чл. 62,  от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). Дружеството  е провело собствени периодични измервани (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от:

  • комин към барабанна сушилня с директен контакт при сушене на дървесни стърготини;
  • въздуховод към мелница за дребно смилане.

Резултатите от измерванията са представени с Доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.) и са валидни за 2011 и 2012 г. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии.

На площадката на дружеството продължават да се съхраняват на открито трици и отпадъчен дървен материал, които се използват като гориво в котела към инсталацията за производство на пелети. Същите се покриват с полиетилен. Въведен е дневник, в който се отразяват предприетите действия по навлажняване на триците и отпадъчния дървен материал. Предприетите мерки са временни и не предотвратяват образуването на неорганизирани емисии на прах в атмосферния въздух.

3.2. Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава Решение №01-ДО-245-0/11.06.2012 г., за дейности по: временно съхраняване на мястото на образуване на отпадъците, събиране и транспортиране и оползотворяване (R1, R-12 и R-13). Дружеството не  извършва  дейност по събиране и транспортиране на отпадъци- код Т за кодове 030105 и 100101 със собствен транспорт.

На обекта се водят отчетни книги по Приложение №3 от Наредба №9/2004 г. (ДВ бр. 95/2004 г.). С ДВ бр. 10/2013 г. е публикувана Наредба №2/2013 г., която отменя Наредба №9/2004 г. Представят се договори с фирми, на които са предавани отпадъци от метални чембери, черни и цветни метали и опаковки и пластмасови чембери.

Дружеството не е провело процедура по основно охарактеризиране на отпадъци, преди депонирането им.

Представят се договори за доставка на отпадъци с код 030105 (трици и дървени изрезки) с юридически лица, като в отчетната книга са вписани лица, с които дружеството  няма сключени договори, а именно:

Условия 10.1 и 10.2 в Решение №01-ДО-245-0/11.06.2012 г. се изпълняват частично- не са поставени табели указващи мястото на съхранение на отпадъци с кодове- 191202 и 150110.

Дружеството пуска на пазара опакована стока, за което дължи продуктова такса. Представено е Удостоверение №1960/01.01.2012 г., издадено от „Екопак България“ АД, удостоверяващо членство в колективна система по чл.14, ал. 2 от ЗУО.

Внесени са годишни отчети по отпадъците в ИАОС- София- представя се известие за доставка /обратна разписка/.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се предприемат действия относно складираните на открито твърди прахообразни материали (трици и отпадъчен дървен материал), с цел недопускане на неорганизирани емисии, съгл. чл. 70, ал. 8 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.)- съхранение в затворени помещения.Срок: 30.10.2013 г.
  • Да се проведе процедура по основно охарактеризиране на отпадъците, които се обезвреждат чрез депониране съгл.  Приложение №1 към  чл. 35а, ал. 1, т.1 от Наредба №8/2004 г.  (ДВ бр. 83/2004 г.) Срок: 12.05.2013 г.
  • Да се представят в РИОСВ- Благоевград договори с лицата, които доставят  отпадъци, изисквани с условие 10.1 от Решение за извършване на дейности с отпадъци. Срок: 12.05.2013 г.

 5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

 

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.