Съдържание

Посетители

В момента има 56  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Пирин мрамор” АД – гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Пирин мрамор” АД – гр. Сандански

На основание заповед № 62 / 25.03.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 02.04.2013 г. беше извършена проверка на място на „Цех за тънки плочи“, находящ се в Промишлена зона „Соколовец“ гр. Сандански, собственост на  “Пирин мрамор” АД – гр. Сандански. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството осъществява производствена дейност на площадка, находяща се в Промишлената зона „Соколовец“ гр.Сандански. Технологичният процес включва следните дейности: разкрояване, обрязване и полиране. Извършена е проверка на:

  • производствена площадка и трасе на заустващ колектор;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води –  утайник.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.  Компонент «Води»

Отпадъчните води, които се формират при охлаждане на режещите машини в цеха и при отмиване на твърдите частици се заустват  в  р. Санданска Бистрица въз основа на  издадено разрешително от директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район № 43120006 / 12.09.2007 г.  С вх. № 1196 / 28.03.2013 г. в РИОСВ Благоевград е внесен доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за 2012 г.  с приложени 2 бр. Протоколи от изпитване с резултати от собствения мониторинг, който дружеството осъществява. Резултатите от извършените анализи показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) определени в разрешителното за заустване. Във връзка с резултати от  контролно пробовземане на отпадъчни води през 2012 г. и констатирано  неспазване на ИЕО по показател Неразтворени вещества с НП № С-3-11/14.05.2012 г. на директора на РИОСВ Благоевград на дружеството е наложена текуща месечна санкция, която е действаща и към момента.  По време на проверката е извършено ново контролно пробовземане на отпадъчни води.

3.2. Компонент «Земи и почви»

При извършения оглед на производствената площадка не са констатирани нарушени или замърсени терени вследствие на извършваната дейност по обработка на скални материали. По трасето на отвеждащия колектор за отпадъчни води  е преустановено свободното оттичане на производствени отпадъчни води. Преустановено е и изтичането на отпадъчни води в прилежащите земеделски земи. При извършван  ремонт на закрития канал в участъка от асфалтовия път до заустването в р. Санданска Бистрица не  са изнесени останките от ремонтирания тръбопровод и терена не е подравнен. Направена е организация за изпълнение на предписаните дейности в рамките на деня  на проверката.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.