Съдържание

Посетители

В момента има 15  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Пирин Голф Холидейз Клуб“ – Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект: Туристически, спортен и развлекателен център „Пирин Голф Холидейз Клуб“ – Разлог, стопанисван от “ПИРИН ГОЛФ ХОЛИДЕЙЗ КЛУБ” АД, със седалище Община Разлог, ПК 2760, гр. Разлог, ул. „Гоце Делчев“ № 24 А, ЕИК: 101649640,

На основание Заповед №145/06.06.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 25.-06.2013 г. беше извършена планова проверка на място на обект: Туристически, спортен и развлекателен център „Пирин Голф Холидейз Клуб“ – Разлог, във връзка с изпълнение на условия поставени в решение по ОВОС № 12-11/2005 г. на Министъра на околната среда и водите за инвестиционно предложение “Голф игрище, конна база, спортен комплекс, обслужващ център и хотелски комплекс, търговски център и жилищни квартали в местността “Църнако”, поземлен имот №001520 в землището на гр. Разлог, Община Разлог” (и във връзка със Заповед № РД-536/27.07.2006 г. на министъра на ОСВ) и спазване на нормативните изисквания за опазване на околната среда

1. Цел на проверка.

Целта на проверката е да се установи изпълнение на условия от решение по ОВОС № 12-11/2005 г. на министъра на околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на голф игрище, конна база, спортен комплекс, обслужващ център и хотелски комплекс, търговски център и жилищни квартали в местността “Църнако”, поземлен имот №001520 в землището на гр. Разлог, Община Разлог“ и във връзка със спазване на нормативните изисквания за опазване на околната среда.

Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти посочени в Заповед №145/06.06.2013 г.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Бяха проверени условия ІV.27, V.31, V.32, V.33,V.34, V.35, VІ.39, VІ.40, VІ.41 и VІ.42.

от Решение № 12-11/2005 г. по ОВОС, за фази:

ІV. „Преди започване на строителството“:

ІV.27. Да се изготви План за собствен мониторинг на водите, съобразен с предложенията в доклада за ОВОС. Планът да се съгласува с РИОСВ, гр. Благоевград, Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, гр. Благоевград и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Съгласуваният план да се представи в РИОСВ, гр. Благоевград, ИАОС и Басейнова дирекция.

V. „По време на строителството“:

V.31. Приоритетно да се изпълни инфраструктурата на голф-селището.

V.32. Да се осигури периодично оросяване на всички строителни площадки, технологични пътища и своевременно почистване на складовете за инертни материали.

V.33. Да се създаде организация за контрол на площадките за съхранение на материалите и на техническото състояние на машинния парк, като не се допускат аварийни разливи на масла и горива. В случай на авария да се предвиди своевременно почистване.

V.34. Да не се допуска отъпкване, сеч на дървета и храсти, замърсяване и унищожаване на съседни на инвестиционното предложение площи.

V.35. Образуваните отпадъци от обекта да се предават, въз основа на писмен договор, на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл.12 от Закона за управление на отпадъците.

V. 38. В срок до 4 месеца преди пускане на обекта в експлоатация дружеството да представи в РИОСВ, гр. Благоевград за утвърждаване фирмена програма за управление на отпадъците по време на експлоатацията на голф-селището.

VІ. “По време на експлоатацията”

VІ. 39. В срок до един месец от разрешаване ползването на строежа, при използване на климатични и хладилни инсталации, съдържащи хладилен реагент в количество над 3 кг, да се уведоми писмено РИОСВ, гр. Благоевград и се осигури водене на дневник за състоянието на инсталациите, съгласно изискванията на Приложение № 6 към ПМС №254/1999 г. (ДВ, бр.3/2000 г.).

VІ.40. Забранява се използването на препарати за растителна защита във ІІ пояс и ограничаване в ІІІ пояс на СОЗ на водовземна система “Извора”.

VІ.41. Използването на торове да се извършва по схеми, съгласувани с РИОСВ, гр. Благоевград и Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”, гр. Благоевград.

VІ.42. Да се осигури спазване на изискванията за съхранение на всички химикали и препарати, употребявани по време на експлоатация, съдържащи вещества, класифицирани като опасни, съгласно специализираната нормативна уредба.

2.2 Извършена бе проверка по «ОХВ», Опазване чистотата на въздуха» «Опазване чистотата на водите», «Опазване на биологичното разнообразие» и фактор „Отпадъци”.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Проверката бе извършена на място и по документи. Съставен е констативен протокол № 01-04/25.062013 г.

При проверката се установи, че:

От констатираните в протокол № 04-04/23.10.2012 г. на РИОСВ изпълнени обекти, до 25.06.2013 г. са въведени в експлоатация 2 бр. Жил. Сгради в кв. 27 в УПИ – І и УПИ ІІ. През 2013 г. е издадено разрешение за строеж на 6 бр. жил. сгради в квартал 27. Строителство се извършва в кв. 20, 22 и 27.

3.1 Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № 12-11/2005 г.

Условие ІV.27 – условието не е изпълнено на 100%, а частично – има съгласуване с РИОСВ – Благоевград, но с Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград и Изпълнителна агенция по околна среда – София няма, т.е.. няма представен съгласуван План за собствен мониторинг в РИОСВ – Благоевград.

Условие V.31 – изпълнява се – инфраструктурата на голф селището се изпълнява приоритетно – изпълнен е водопровода за питейно битови нужди, канализационния колектор и ел. захранването. Строителството на отделните части на селището е поетапно, при извършване на строителството на отделните етапи, приоритетно се изпълняват вътрешната пътна и инженерна инфраструктура.

Условие V.32 – изпълнява се. По време на строителството се извършва периодично оросяване на строителните площадки и технологичните пътища и складовете за строителни и инертни материали..

Условие V.33 – изпълнява се. Създадена е организация. Не са констатирани разливи от горива и масла.

Условие V.34 – изпълнява се. Няма нарушени съседни терени.

Условие V.35 – изпълнява се. Предоставя се договор, според който «България Холидейз» ЕАД – гр. Разлог е наемател на търговските обекти на «Пирин Голф Холидейз Клуб»АД – гр. Разлог от 01.08.2011 г.  В тази връзка се представя договор между «България Холидейз» ЕАД – гр. Разлог и «Феникс - Дупница» ОО Д – гр. Дупница за предаване на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метали. Представя се приемно –предавателен протокол от 12.11.2012 г. между доставчик на батерии «Стрема трейдинг»ЕООД – гр. София и «Пирин Голф Холидейз Клуб»АД – гр. Разлог за предаване на отпадъци от акумулатори и батерии и договор с «Балканстрой» АД – гр. Разлог от 27.05.2005 г.

Условие VІ.39 – изпълнява се -През 2012 г. е въведена една термопомпа във френски ресторант със съдържание на охлаждащ агент R 410 – 3.7 кg.

При проверката са представят 12 броя «Досиета на системата» съгласно Приложение № 3 към чл. 30, ал. 2 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/2009 г. с изм. и доп.).

Инсталациите със съдържание на агенти R 407 С и R 410 А – 11 броя от инсталациите съдържат до 30 кg охлаждащ агент. Един брой охлаждащ агрегат е със съдържание на R 408 С и количество 96 кg. Намира се в 5 – звезден хотел.

В досиетата са отразили проверка за херметичност за 2012 г. по една проверка за 2012 г. за 11 бр.

Условие VІ.40 - изпълнява се. Не се използват препарати за растителна защита във ІІ-ри пояс на СОЗ на водовземната система «Изворо». 

Условие VІ.41 – не се изпълнява – Схема за използваните през 2013 г. торове и препарати не е съгласувана с РИОСВ Благоевград и Басейнова дирекция Западнобеломорски район -Благоевград.

Условие VІ.42 – изпълнява се – Съхранението е организирано в складово помещение.

Условие VІ.43 - изпълнява се – Хидроложкия режим на местообитанието на сибирския див тютюн (Ligularia sibirica) не е нарушен. В момента на проверката р. Язо е пълноводна с общ воден обем/отток 1500 л/сек.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Отчет по направените с констативен протокол № 04-04/23.10.2013 г.

Предписание № 1 – не е изпълнено – при проверката не се представят актуални информационни листове за безопасност за употребяваните от дружеството химични вещества и смеси

Предписание № 2 – не е изпълнено. Не е извършвана оценка на безопасността на съхранението на химични вещества и смеси.

Предписание №3 – не е изпълнено Не е изготвена справка за изразходваните количества хим. вещества и смеси за 2012 г. При проверката също не е представена такава справка.

3.3 Компонент „Атмосферен въздух”

Инсталации:

Инсталациите със съдържание на охлаждащ агент R 407 С с 96 кg, подлежи на проверка за херметичност 2 пъти в годината, съгл. чл. 3, ал. 2.от Регламент (ЕО) № 842/2006 г. През 20121 г. е отразена 1 проверка за херметичност.

С вх. № ЕП-48/05.02.2013 г. е предоставен в РИОСВ - Благоевград годишен отчет съгласно изискванията на чл. 38 от Наредбата ДВ, бр. 3/2009 г.

Въз основа на договор за наем хладилните климатични инсталации се експлоатират от „България Холидейз“ АД – гр. Разлог., въз основа на договор.

3.4 Компонент „Води”

По изпълнение на дадено предписание с констативен протокол № 04-04/23.10.2012 г. за извършване на изпитване на отпадъчни води, зауствани в канализация и отвеждани от „ВиК“ ЕООД Бл-д в ПСОВ – Разлог: предписанието е изпълнено – представен е лабораторен протокол № 02-0045/18.02.2013 г., внесен с писмо вх. № 672/19.02.2013 г. в РИОСВ – Благоевград.

При извършена проверка на място на обекта е констатирано, че изходната шахта на площадковата канализация на комплекса е запушена и прелива, вследствие на което отпадъчните води се разливат извън оградата, по терена на съседен имот, отпадъчните води са примесени с масла и окосена трева (остатъци от измиване на транспортните коли). Пречиствателното съоръжение – каломаслоуловител не се поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние. По информация на присъстващите от обекта, канализацията се запушва често. РИОСВ - Благоевград и „ВиК“ ЕООД – гр. Благоевград не са уведомявани за проблема. Договора с „ВиК“ ЕООД Благоевград е от 2008 г. и неактуализиран – заустват се производствени отпадъчни води.

Дадени са 3 бр. предписания.

3.5 Фактор «Отпадъци»

От авторемонтната работилница се образуват отпадъци, от излезли от употреба автомобилни гуми, акумулаторни батерии, филтри, адсорбенти, използващи се за попиване на разливи, опаковки замърсени с опасни вещества(от препарати, торове), при измиването на техниката, поддържаща тревните площи се образува утайка, замърсена с растителни отпадъци и отработено масло от коломаслоуловителя. Работното помещение се осветява с флуоресцентни лампи. Към момента в РИОСВ – Благоевград не е проведена процедура по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредба № 3 за класифициране на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012 г.) за гореописаните отпадъци.

Растителните отпадъци от косене се използват за запълване/торене на тревните площи.

Не е въведена система за разделно събиране на отпадъци от пластмасови опаковки, хартиени и картонени опаковки, стъклени опаковки. Не са обособени места за разделно събиране и същите се събират съвместно със смесените битови отпадъци.

Смесените битови отпадъци се събират и транспортират по реда установен за територията на община Разлог.

Представи се приемно –предавателен протокол «Пирин Голф Холидейз Клуб»АД – гр. Разлог от 12.11.2012 г. между доставчик на батерии «Старттрейдинг» АД – гр. София от 12.11.2012 г. за предаване на 20 бр. акумулатори за голф колички, чието наличие е констатирано с КП № 04-04/23.10.2012 г.

и «Пирин Голф Холидейз Клуб»АД – гр. Разлог за предаване на отпадъци от акумулатори и батерии и договор с «Балканстроой» АД – гр. Разлог от 27.05.2005 г.

Предоставя се договор между «Феникс - Дупница» ОО Д – гр. Дупница от 01.10.2012 г. за предаване на отпадъци и «България Холидейз» ЕАД – гр. Разлог.

«България Холидейз» ЕАД – гр. Разлог е наемател на търговските обекти на «Пирин Голф Холидейз Клуб»АД – гр. Разлог от 01.08.2011 г.

Строителните отпадъци се транспортират въз основа на писмен договор с «Балканстрой» АД – гр. Разлог. Дадено е 1 бр. предписание на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се предприемат незабавно действия за отпушване на канализацията и почистване на локалните пречиствателни съоръжения от специализирана (лицензирана) фирма. Да се уведоми РИОСВ – Бл-д писмено и се приложи документ за извършената услуга. Срок: 30.06.2013 г. Отг. Изп.-директор
  • Да се почистят замърсените терени с отпадъчни води след каломаслоуловителя, в близост до обекта (до оградата). Да се уведоми РИОСВ – Благоевград писмено. Срок: 30.06.2013 г. Отг. Изп.-директор
  • Да се представи в РИОСВ - Бл-д актуализиран договор с „ВиК“ЕООД Бл-д, съгласно Наредба № 7/2000 г.(ДВ, бр. 98/2000 г.). Срок: 30.07.2013 г. Отг. Изп.-директор
  • Да се представят в РИОСВ - Бл-д на основание чл. 4, ал. 1 от наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ. Бр. 23/2013 г.), документите по чл. 7, ал. 1 на Наредбата. Срок: 29.07.2013 г. Отг. Изп.-директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че от 10 бр. проверени условия от решение по ОВОС № 12-11/2005 г. 1 бр. условие не е изпълнено и 1 бр. условие не е изпълнено на 100 %.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове и отговрници за тяхното отстраняване.

За неизпълнените предписания и нарушения ще се състави акт.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.