Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Петков Стил” ООД - гр. Добринище

Д О К Л А Д

за извършена проверка на Петков Стил” ООД - гр. Добринище

На основание заповед №44/25.02.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.03.2013 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „Петков Стил” ООД, находяща се в гр. Добринище, ул. “Първи май” №1. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • участък „кроялен";
  • участък „шивален”;
  • площадка за съхранение на генерираните отпадъци.
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатиранинарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на връхни облекла /якета/. Производствената дейност се извършва на една площадка, в един цеха разделен на два участъка -  участък „кроялен ” и участък „шивален ”

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

При проверката се установи, че в производствената си дейност дружеството не употребява опасни химични вещества и смеси.

3.2. Фактор Отпадъци 

На вход суровината /платовете/ е опакована в полиетиленови опаковки и картонени кашони. Производственото помещение е осветено с луминисцентни лампи.

Към момента на порверката не е извършена класификация на образуваните от дейността на дружеството отпадъци, а именно – текстилни изрезки, отпадъци от пластмасови и хартиени опаковки. Същите се събират съвместно със смесения битов отпадък.

Няма заверени отчетни книги за образуваните производствени отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Отпадъци” 

  • Да бъдеизвършена класификация на отпадъците образувани от дейността на обекта, съгласно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.), като в РИОСВ – Благоевград се предсатвят работни листове за класификацията на тези отпадъци.Срок: 25.04.2013г.
  • Да се заверят в РИОСВ - Благоевград отчетни книги по приложение №1 от Наредба №2 /ДВ, бр.10/2013г./.Срок: до 10 дни от заверката на работните листове.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.