Съдържание

Посетители

В момента има 15  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Нидекс“ ООД - с. Копривлен

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Нидекс“ ООД - с. Копривлен

На основание заповед № 51/06.03.2013г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 19.03.2013г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Нидекс” ООД, с. Копривлен, ул. „Завода“ № 25. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактори „отпадъци“, „опасни химични вещества“  и компонент „води“, които влияят върху околната среда. Основната цел е установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Цех за екструдиране и шприцване на пластмасови изделия;
  • Цех за сепариране на пластмасови отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор” Отпадъци”

Дружеството е с основна дейност производство на PVC профили за строителството. Използва се първична суровина за меките профили и вторична суровина за твърдите профили (от рециклирана пластмаса). Към момента „Нидекс“ ООД решение № 01-ДО-197-2/15.12.2011г. със срок на действие до 31.12.2012г. Отпадъците се събират от територията на РБългария и се въвеждат и от РГърция. Представи се Нотификация GR002331, валидна до 30.08.2013г. На обекта има заверени пет броя отчетни книги за образувани отпадъци по Приложение № 3 от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн.,ДВ,бр.95 от 26 октомври 2004 г.). Към момента се водят съгласно изискванията на наредбата. Отпадъците се приемат и предават въз основа на писмени договори.

Отпадъците се съхраняват разделно в обособено за целта помещение.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска.

За производствената дейност се употребява свежr полипропилен, PVC и TPЕ. За поддръжка на машините и съоръженията се употребяват различни видове масла. За тях не се представиха актуални информационни листове за безопасност. Организиран е склад за ГСМ. Останалите смеси (гранулати) също се съхраняват в складово помещение.

3.3. Компонент „Води“

Дружеството е абонат на „ВиК“ ЕООД Благоевград. Вода се ползва от водопроводната мрежа в с. Копривлен – за питейно-битови нужди и технологични (охлаждане). Формират се само битово-отпадни води (40 куб. м./мес.). Заустването е в с. Копривлен. Производствената площадка е с площ 18дка.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска”

  •  Да се изискват актуални ИЛБ за всички употребявани от дружеството химични вещества и смеси. Копия от същите да се представят в РИОСВ-Благоевград.
  • Да се представи в РИОСВ-Благоевград справка за вида и количествата, употребявани химични вещества и смеси на електронен и хартиен носител. Срок: 30.04.2013г. Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №13-25/19.03.2013г.

За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.