Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Неон текстил” ЕООД - с. Кърналово

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Неон текстил” ЕООД - с. Кърналово

На основание заповед №52/08.03.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.03.2013 г. се извърши проверка на място на шивашки цех за ушиване на облекло, находящ се с. Кърналово, общ.Петрич.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на два цеха за ушиване на дрехи от трикотаж на ишлеме.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- ушиване на трикотажни дрехи. В производството са заети 70 човека.

3.1.  Компонент Атмосферен въздух 

Производствената дейност се извършва на два етажа в обособена сграда. За отопление и охлаждане на шивашки цех, разположен на първи етаж се използват два броя колонни климатици марка „Midea”, със съдържание на охлаждащ агент R 410 А в количества по 2.1 кг (информацията е снета от тобелите на инсталациите). Шивашкият цех на втория етаж се отоплява/охлажда с 4 бр. климатици със съдържание на охлаждащ агент R 410 А под 3 кг.

Изброените климатични инсталации са със съдържание на охлаждащ агент под 3 кг и не подлежат на контрол съгласно Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр. 3/2009 г., с изм. и доп.).

На обекта не се почистват петна от ушитите дрехи- не се използват препарати, съдържащи летливи органични съединения.

3.2.  Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

В производствената дейност дружеството не употребява опасни химични вещества и смеси.

3.3. Фактор Отпадъци

От дейността на обекта се генерират следните отпадъци: отпадъци от смесени материали с код 040209 и луминесцентни лампи. На обекта се съхраняват 5 бр. излезли от употреба луминесцентни лампи. Същите не са класифицирани по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.). Пластмасовите конуси от конци са оборотни. Текстилните отпадъци се предават на «ЕТБ» ООД, гр. Петрич, въз основа на писмен договор.

До момента дружеството не е водило отчетност на отпадъците и не е изготвило доклад за основно охарактеризиране във връзка с чл. 35а, ал. 1, т.1 от Наредба №8/2004 г. (ДВ бр. 83/2004 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

  

  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград необходимите документи по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.)- за луминесцентни лампи  и доклад за  основно охарактеризиране по Приложение №1 към  чл. 35а, ал. 1, т.1 от Наредба №8/2004 г.  (ДВ бр. 83/2004 г.) Срок: 25.04.2013 г.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.