Съдържание

Посетители

В момента има 21  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Нафтекс - Петрол” ЕООД , Петролна база - Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Нафтекс - Петрол” ЕООД , Петролна база -  Благоевград


На основание заповед №146/10.06.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 19.06.2013 г. се извърши проверка на място на обект „Петролна база - Благоевград“, собственост на „Нафтекс - Петрол“ ЕООД, гр. Варна,  находящ се в град Благоевград, ул. „Георги Попов“ №2. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството експлоатира обекта „База за съхранение на петролни продукти“ от 2006г. Със заповед на управителя на „Нафтекс – Петрол“ ЕООД, гр. Варна от 24.10.2011г. базата не работи с клиенти.

Обектът „База за съхранение на петролни продукти“ се състои от склад за светли горива с резервоарно стопанство и ж.п.- естакада със съответните колектори, помпени групи за обслужване на резервоарното стопанство, обваловки и пречиствателни съоръжения за отпадните води, административни помещения и портали. Петролната база е с бетонирана площадка, наземно разположен резервоарен парк, оборудван със земно - насипни обваловки и система за контрол на течове. Тръбопроводните системи, които осигуряват връзките между съоръженията и функционирането на системата за приемане, съхраняване и експедиция на горива са стоманени. За всеки вид гориво са обособени самостоятелни магистрали, които са маркирани по съответния начин. Тръбопроводите са съоръжени със спирателни кранове. Отварят се тези, които осигуряват отвеждането на съответния нефтопродукт в нужния резервоар. За изпускане на образувалите се пари и за изравняване на налягането към резервоарите за съхранение на нефтопродукти има приспособени дихателни клапани.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.  Компонент „Води”

За питейно-битови нужди се използва водопреносната мрежа на населеното място. За противопожарни нужди се използват подземни води, въз основа на издадено разрешително за водовземане №41590076/17.11.2009г. на директора на БДЗБР.

На обекта се формират битово - фекални отпадъчни води, които въз основата на сключен договор се заустват в канализационната мрежа на гр. Благоевград, експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград. Дружеството няма задължение да извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води.

Пречиствателното съоръжение – каломаслоуловител е ситуирано на ж.п. – разтоварището.

3.2.  Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и във връзка със ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., с изм. и доп.).

Дружеството има издадено от министъра на околната среда и водите разрешително за експлоатация и за въвеждане на система за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества по реда на чл.104, ал.1 от ЗООС с №53/2007г.

При проверката се установи, че от 18.06.2013г. е спряна продажбата на горива на клиенти от всички бази на „Нафтекс – Петрол“ ЕООД.

В момента на проверката в резервоари №7 и №11 има остатъчни количества, т. нар. мъртви нива евродизел. Всички други резервоари на базата са празни, изведени от експлоатация и почистени от утайки. На обекта се съхраняват само 5000 литра пенол, за който дружеството притежава актуален информационен лист за безопасност, който е в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.

При проверката че установи, че операторът предприема всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда, произтичащи от класификацията му, като предприятие с нисък рисков потенциал.

В рамките на системата за превантивен мониторинг операторът е извършил оценка на състоянието на инсталациите, съоръженията, апаратите и тръбопроводните мрежи, намиращи се на територията на предприятието, по отношение на съответствието им със съществуващите нормативни и технически изисквания за безопасна експлоатация и оценка на състоянието на управленската система за безопасност – преглед на организационната структура, отговорностите, процедурите и наличните средства за безопасна експлоатация на инсталациите, съоръженията, апаратите и тръбопроводните мрежи, годишен преглед на плана за обучение на персонала и преглед за ефективността на плана за проверки по безопасността на обекта, за което разполага с необходимите документи, които съхранява на територията. Тези документи отговарят на изискванията на  чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (Дв, бр. 43/2011г.).

Предстои във връзка със Закона за изменение и допълнение на  ЗООС (Дв, бр. 32 от 24.04.2012г.), в срок до 01.О7.2013г. министърът на околната среда и водите да отмени издадените разрешителни за предприятия с нисък рисков потенциал.

3.3. Фактор „Отпадъци”

За обекта дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъци с кодове 130208, 130503, 150101, 160708, 200121 и 200301. При обхода на обекта не се констатира наличие на отпадъци. Видно от отчетната книга всички налични отпадъци са предадени през 2010г.

За всички отпадъци се води редовно отчетна книга по приложение №3 от Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004г.).

Дружеството е представило в ИАОС гр. София годишни отчети по отпадъците за 2012г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

На обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство.