Съдържание

Посетители

В момента има 237  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Наталия ММ” ООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Наталия ММ” ООД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед № 43/25.02.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.03.2013 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „Наталия ММ” ООД, находяща се в град Гоце Делчев, ул. “Стоян Петрелийски” №2. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • цех „шприцоване“;
  • цех „щамповане, имбарилотиране и тампографиране”;
  • складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • площадка за съхранение на генерираните отпадъци.
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатиранинарушения.

Основна дейност на дружеството е имбарилотиране на пластмасови играчки чрез шприцоване и тампографиране на елементите за тях. Производствената дейност се извършва на една площадка, в два цеха - „Шприцоване ” и „щамповане, имбарилотиране и тампографиране”

3.1. Компонент Води 

Дружеството използва вода за:

  • питейни нужди – бутилирана;
  • технологични нужди /охлаждане на матрицата/ - оборотна;
  • битови нужди – от собствен водоизточник /сондажен кладенец/.

Отпадъчните води, които се формират на производствената площадка са битови и повърхностни /дъждовни/. Площадковата канализация е разделна.Заустването е в градската канализация.

Дружеството е абонат на „В и К“ ЕООД, Благоевград. Няма сключен договор във връзка с изискванията на Наредба №7 /ДВ, бр. 98/1.12.2000г./ За ползване на собствения водоизточник при проверката не представени документи /разрешителни/ от БДЗБР. Представена е актуална схема на площадковата канализация с отразени сондаж и изходна шахта, заустваща отпадъчните води в градската канализация.

Отпадъчните води не са изследвани от лаборатория.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и във връзка със задълженията на дружеството като „потребител по веригата” на химични вещества в самостоятелен вид, произтичащи от Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. на ЕП – Регламент REACH и Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. – CLP.

За употребяваните на обекта химикали дружеството притежава актуални ИЛБ, т. е. те са в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.

Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в склад, който е специално обособени за целта помещение, разполагащи с адекватна вентилация и съобразени с конкретните изисквания за съхранение, посочени от производителя в съответните ИЛБ.

В съответствие с изискванията на чл.9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (Дв, бр. 43/2011г.), дружеството е изготвило и документирало оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси. При направената проверка се установи, че фактите отразени в нея съвпадат с действителното състояние. На обекта са проведени всички необходими дейности и са изготвени документите по чл.4 от цитираната наредба.

Предписанията дадени на по-ранен етап са изпълнени.

3.3. Фактор Отпадъци 

Дружеството е провело процедура по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.), като има заверени работни листове за отпадъци с кодове: 130110*, 150101, 150110, 200301 и 200121.

На обекта се извършва само временно съхраняване на образуваните отпадъци.

За предаване на отпадъци с кодове 12 01 01 и 20 01 01 е сключен договор.

За всички видове отпадъци са подсигурени отделни съдове и места за съхраняването им, поставени са обозначения.

За обекта има заверени отчетни книги за отпадъците, които се водят редовно.

Дружеството изпълнява задълженията си по Закона за управление на отпадъците чрез организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Прилага се копие от Удостоверение, издадено от «Репак» АД, което е валидно за 2013г.

За отстраняването на разливи на химикали на обекта се използват абсорбенти /трици, пясък, кърпи за изтриване на ръцете/, който към момента на проверката не е класифициран, като отпадък.

За битовите отпадъци обекта се обслужва по реда, установен за гр. Гоце Делчев.

За поризводството на пластмасовите детайли на опаковката се използва полипропилен, като отпадъкът от производствения процес се използва повторно за целта, за която е предназначена суровината, съгласно параграф 23 от ДР на ЗУО /ДВ, бр.53/2012г./, т. е. за повторна употреба.

Не се констатира замърсяване на и около района на обекта с отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно компонент Води

  • Да се актуализира договора с „В и К“ ЕООД, Благоевград съгласно изискванията на Наредба №7 /ДВ, бр. 98/1.12.2000г./. Копие от договора да бъде изпратено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.05.2013г.
  • Да се извърши регистрация на сондажния кладенец в БДБЗР във връзка с издаване на разрешително за водоползване.Срок: 30.05.2013г.

Относно фактор „Отпадъци” 

  • Да бъдеизвършена класификация на отпадък от абсорбент, съгласно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.), като в РИОСВ – Благоевград се предсатви работен лист за класификацията на този отпадък. Срок: 25.03.2013г.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.