Съдържание

Посетители

В момента има 18  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„МУЛТИТРУП“ ООД- с. Кърналово

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МУЛТИТРУП“ ООД, с. Кърналово

На основание Заповед №236/15.08.2013г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.08.2013г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Мултитруп” ООД, землището на с. Кърналово. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактор „отпадъци“ и компонент „атмосферен въздух“, които влияят върху околната среда. Основната цел е установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

- цех за дървопреработване;

- цех за производство на пелети;

- склад за търговия със строителни материали.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор” Отпадъци”

Дружеството е с основна дейност дървопреработка и производство на пелети. Извършена е класификация на образуваните от производственият процес отпадъци съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012 г.). Същите се съхраняват разделно в обособени за целта места. Дружеството има заверени два броя отчетни книги за образувани отпадъци по Приложение № 1 и един брой отчетна книга за третиране на отпадъци по приложение № 4 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр.10/2013 г.). Извършват се дейности с кодове R1-използване на отпадъците като гориво за получаване на топлинна енергия и R12 – третиране/пелетизиране. За описаните дейности с отпадъци дружеството притежава регистрационен документ съгласно чл. 35, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.).

„Мултитруп“ ООД извършва и търговска дейност със строителни материали, които се въвеждат на територията на страната от Република Гърция. Към момента на проверката не се представят документи удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса.

3.2 Компонент „Атмосферен въздух“

3.2.1. Организирани източници на емисии от производствена дейност- инсталация за производство на пелети, подлежаща на контрол съгл. чл. 62 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 64/2005 г.). Инсталацията включва два броя котли, изгарящи дървесни отпадъци и два броя сушилни (с директен контакт) - димните газове от горивния процес се използват за сушилен агент. Изсушеният материал се съхранява в бункер, след което постъпва в един брой преса. Представен е доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6 (ДВ, бр. 1999 г.) за извършени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Резултатите показват спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в чл. 62, от Наредба № 1 (ДВ, бр. 64/2005 г.).

3.2.2. Относно спазване изискванията на чл. 70 от Наредба № 1. При извършената проверка е констатирано, че отпадъчните трици от първичната обработка на дървесината се съхраняват в изградено хале, с което се спазват изискванията на чл. 70, ал. 8 и ал. 9 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 64/2005 г.). Машините за първична обработка на дървесина са обхванати от локални аспирационни системи. Площадката под бункера се поддържа чиста.

4.  Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  •  Да се представят в РИОСВ-Благоевград документи, които да удостоверяват изпълнението на чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2013 г.).Срок: 18.09.2013 г. Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №34-25/29.08.2013г.

За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.