Съдържание

Посетители

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Метро кеш енд кери България” ЕООД - гр. Банскоо

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Метро кеш енд кери България” ЕООД - гр. Банско

На основание заповед №71/29.03.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.04.2013 г. беше извършена проверка на място на хладилна и складова база, експлоатирана от  “Метро кеш енд кери България ” ЕООД, находяща се в гр. Банско, ул. „Патриарх Евтимий“ №56. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • хладилни инсталации за съхранение на хранителни продукти;
  • площадки за съхранение на генерираните отпадъци.
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатиранинарушения.

Основна дейност- хладилна и складова база за хранителни и нехранителни стоки.

3.1. Компонент Атмосферен въздух

Складовата и хладилна база в гр. Банско е собственост на «Софхаусхоум» ЕООД, гр. София.

“Метро кеш енд кери България ” ЕООД експлоатира въз основа на договор складова база и 4 бр. хладилни камери.  Хладилните камери (2 бр. плюсови и 2 бр. минусови) са със съдържание на охлаждащ агент R 404 А в количества над 3 кг- видно от размера на камерите. При проверката не се представя информация /техническа документация/ за количеството на охлаждащия агент, както и не се представят досиета на системите съгл. Приложение №3 към чл.30, ал.2 и чл. 31, ал.2 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр. 3/2009 г., с изм. и доп.).

Дружеството има задължение да извършва проверки за херметичност, съгл. чл. 3, ал. 2 от Регламент (ЕО) №842/2006, като проверките се извършват от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.

„Софхаусхоум“ ЕООД отдава под наем хладилни камери и складови помещения и на други юридически лица.

“Метро кеш енд кери България ” ЕООД е наемател на базата от м. ноември 2011 г.

3.2. Фактор „Отпадъци”

На обекта се генерират основно отпадъци от разопаковане на стоки- хартия, картон и пластмаса- опаковъчно фолио. От дейността на офиса отпадат- хартия и хартиени етикети. Отпадъците от електрическо и електронно оборудване- тонери от копирни машини и луминесцентни лампи се връщат в обект „Метро“ , гр. Благоевград.

На обекта са осигурени 2 бр. контейнери тип „Бобър“ с вместимост 1000 л. Същите обслужват цялата площадка, и са предназначени за твърди битови отпадъци. Към настоящият момент съдовете за отпадъци се ползват от всички наематели на „Софхаусхоум“ ЕООД.

В обекта, който се експлоатира от “Метро кеш енд кери България ” ЕООД, не е въведена система за разделно събиране на отпадъците от опаковки. Отпадъците от хартия, картон и пластмаса се изхвърлят съвместно с битовият отпадък и се обезвреждат на депо за отпадъци.

За генерираните на обекта отпадъци от опаковки не се представят договори за предаване на лица по чл. 35 от ЗУО.

Не е извършена класификация на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се представи в РИОСВ- Благоевград информация за вида и количеството на хладилния агент в 4 бр. хладилни камери.Срок: 12.05.2013 г.

  • Да се въведат и водят досиета на системите съгл. Приложение №3 към чл.30, ал.2 и чл. 31, ал.2 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр. 3/2009 г., с изм. и доп.) и се спазват изискванията за честота на проверките за херметичност в зависимост от количеството на охлаждащия агент.Срок: 12.05.2013 г.

  • Да се представи в РИОСВ- Благоевград копие от документа за правоспособност на лицето, извършващо проверките за херметичност.Срок: 12.05.2013 г.

  • Да се въведе система за разделно събиране на отпадъците от хартия, картон и пластмаса, съгл. чл. 33 от ЗУО.Срок: 12.05.2013 г.

  • Да се представят в РИОСВ- Благоевград договори с лица, притежаващи необходимите документи по чл.35 от ЗУО, за предаване на отпадъците от опаковки и отпадъците по чл. 33 от ЗУО за последващо третиране, както работни листове за класификация на отпадъците, съгл. Наредба №3/2004 г. (ДВ бр. 44/2004 г.).Срок: 12.05.2013 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

 

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.