Съдържание

Посетители

В момента има 62  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Мело - 98” ООД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на Мело - 98” ООД - гр. Сандански

На основание заповед №24/13.02.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.02.2013 г. се извърши проверка на място на „Оранжериен комплекс Мело”, находящ се в землище на с. Дамяница, общ. Сандански. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Парокотелна централа (ПКЦ) – 2 бр.;
  • навеси за съхранение на отпадъчен материал от маслинени костилки;
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- почвено отглеждане на зеленчуци (домати и краставици), чрез капково напояване. Оранжерийният комплекс е разположен върху 133 дка и се състои от 4 бр. оранжерийни блока по 30 дка и 1 бр. от 13 дка за отглеждане на разсад.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси:

За отопление на оранжерийния комплекс се , използват 2 бр. ПКЦ. Във всяко котелно са инсталирани по 2 бр. водогрейни котли „тип ВКМ- 3.5”, и по 2 броя котли тип „ВК-5”. Котлите са преустроени да изгарят твърдо гориво- дърва, въглища и биомаса (дървесен продукт от натрошени костилки от маслини от Р Гърция), посредством допълнително монтирана горивна камера тип „ГК- 5ТГ”. Димните газове се изпускат посредством 4 бр. изпускащи устройства- общо 4 бр., по 2 бр. за всяка ПКЦ.

3.1.2. С писмо вх. №688/20.02.2013 г. е представен в РИОСВ- Благоевград доклад за извършени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите от 1 бр. котел, който се ползва за отопление, с което е изпълнено предписание на РИОСВ- Благоевград. Резултатите от измерванията показват превишение на нормите за допустими емисии (НДЕ), по показател „въглероден оксид“, регламентирани в Приложение №7 към чл. 21 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.), за което на дружеството ще се наложи санкция по реда на чл. 69 от ЗООС. Извършените СПИ са валидни за 2013 г. и 2014 г.

3.1.3. При проверката се представят дневници за работният режим на котлите. От началото на 2013 г. (краят на м. януари) се ползва за отопление един котел- работи по 4 часа на денонощие.

3.1.4. Площадките около навесите за съхранение на отпадъчния материал, използван като гориво, и около ПКЦ, в момента на проверката са чисти.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и във връзка с дадени предписания от предходна проверка.

При проверката се установи, че предписание №1 от предходна проверка е изпълнено- в РИОСВ – Благоевград е постъпила информация за вида и количествата на употребяваните ОХВ и смеси през 2011 г.

Предписание №2 се изпълнява частично- дружеството е изискало от доставчиците актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ), но същите не са налични на обекта.

При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в два отделни склада – склад за торове и склад за препарати  за растителна защита. Складът за торове не отговаря на общите изисквания към складовете за съхранение на ОХВ и смеси, съгл. чл. 6 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). В склада освен химикали се съхраняват и различни спомагателни материали и отпадъци.

3.3. Фактор „Отпадъци”

От дейността на обекта се генерират следните отпадъци: растителни отпадъци; пластмасови опаковки; стъкла от оранжерии; опаковки, замърсени с опасни вещества; битови отпадъци пепел от котлите; гуми от шаси и метали от техниката и съоръженията (ИУМПС).

Дружеството е провело процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.). В РИОСВ- Благоевград са заверени 8 бр. работни листове за отпадъци. За съхраняването на отпадъците са осигурени места и съдове за съхранение. Опасните отпадъци се съхраняват на места с ограничен достъп. На обекта се представят 3 бр. Заверени отчетни книги по отпадъците, които се водят съгл. изискванията.

Извършено е основно охарактеризиране на отпадък с код 020103, като РИОСВ- Благоевград е дала положително становище за депонирането му на депо за неопасни отпадъци. Представя се договор със «Стройкомтранс» ЕООД, за депониране на същият отпадък. За останалите отпадъци договори не се представят, но до момента не са предавани такива отпадъци.

Дължимата продуктова такса „опаковки“ се заплаща към „Репак“ АД, съгл. представено удостоверение със срок на действие до 31.12.2013 г.

На обекта като гориво се използват натрошени костилки от маслини, които се доставят от Р Гърция. При проверката не се представят транспортни документи или договори за доставки (нотификация).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

  • Да се изпратят в РИОСВ – Благоевград копия от информационните листове за безопасност (ИЛБ) за употреяваните на обекта химикали.Срок: 04.03.2013 г.
  • Складът за съхранение на употребяваните на обекта торове да бъде приведен в съответствие с изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), за което да бъде уведомена РИОСВ – Благоевград писмено.Срок: 31.03.2013 г.
  • В изпълнение на изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) да бъде изготвена оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси употребявани на обекта. Оценката да бъде документирана във формата утвърден със Заповед №РД-211/03.04.2012 г. на Министъра на ОСВ. Копие от нея да бъде представена в РИОСВ – Благоевград.Срок: 30.04.2013 г.

 Относно фактор „Отпадъци”

  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград изискващите се от чл. 95, ал. 1 и чл. 96, ал. 1 от ЗУО документи за удостоверяване законността на извършваните доставки на използваните като гориво натрошени костилки от маслини.Срок: 04.03.2013 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.