Съдържание

Посетители

В момента има 20  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Мебелфаб” АД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект: „Мебелфаб” АД , гр. Благоевград

На основание заповед №154/20.06.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.07.2013 г. беше извършена проверка на място на обект фабрика за производство на столове, експлоатиран от “Мебелфаб” АД, находящ се в гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №3, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ №3.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • машинна зала, в която се извършва разкрояване, пробиване, шлифоване и монтаж на готова продукция;
  • котелни инсталации- 2 бр.;
  • сушилни камери за дървен материал
  • лакозаливна инсталация „Чефла”;
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството– производство на столове.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Източници на емисии от горивни процеси:

Дружеството експлоатира 2 броя котли – за производствени нужди /захранване с топъл въздух на 5 бр. сушилни за дървен материал/ и за отопление. Котлите са предназначени да изгарят твърдо гориво (дървесни отпадъци - изрезки и трици и въглища). Котлите са със следните мощности:

  • котел тип „EKO- S- 300“ е с топлинна мощност под 0,5 МW и не подлежи на контрол чрез измерване, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.);
  • котел тип „EKO- S- 600“ е с топлинна мощност 897 кВт и подлежи на контрол чрез измерване, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). През 2013 г. са извършени контролни измерванияна емисиите в атмосферния въздух. Има нарушени норми за допустими емисии по показатели «прах» и «въглероден оксид», за което на дружеството е наложена текуща месечна санкция.

3.1.2. Източници на емисии от производствени процеси - дружеството разполага с лакозаливна инсталация «Чефла», за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, състояща се от камера за нанасяне посредством робот и сушилен тунел. В РИОСВ – Благоевград е представена декларация за изразходваните количества органични разтворители. Извършени са СПИ на емисиите на ЛОС, няма нарушени норми за ДЕ. Измерванията са валидни за 2013 и 2014 г.

Във връзка с чл.30 „л“ от Закона за чистотата на атмосферния въздух е необходимо дружеството да извърши регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, дейност попадаща в приложение № 1от Наредба №7/2003 г., като се подаде заявление в РИОСВ – Благоевград с приложени към него документи. Срокът за регистрацията е 20.12.2013 г.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г. с изм. и доп.) и поднормативните изисквания произтичащи от него. При проверката се установи, че дружеството е изградило специално помещение за съхранение на употребяваните на обекта химикали (лакове, грундове, байцове, лепила и разтворители). Помещението отговаря на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.), както и на изискванията за съхранение отбелязани в съответните информационни листове за безопасност /ИЛБ/, с каквито дружеството разполага. На обекта е налична цялата нужна документация по чл.4 от цитираната наредба. Дружеството е изготвило и представило в РИОСВ – Благоевград оценка на безопасността на съхраняваните на обекта опасни химични вещества и смеси в съответствие с изискванията на чл.9 от цитираната наредба. С това е изпълнило предписание №1 от част «ОХВ» на КП № 40-06/13.09.2012 г.

3.3 Фактор „Отпадъци“

От дейността на обекта се образуват отпадъци, за които дружеството притежава заверени работни листове. Същите се съхраняват разделно в обособени за целта места и съдове. На обекта се оползотворява единствено отпадък с код 030105 – трици и изрезки, за което дружеството притежава регистрационен документ за дейности с отпадъци, издаден по реда на ЗУО. За отпадъците, предадени за последващо третиране се представят договори с фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци. До момента дружеството не е извършило основно охарактеризиране на отпадъците, подлежащи на депониране – пепел. В срок са представени годишните отчети по отпадъци в ИАОС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се изготви и представи в РИОСВ – Благоевград доклад за основно охарактеризиране по приложение №1 във връзка с чл.35а, ал.1, т.1 от Наредба №8/ г. Срок: 09.08.2013 г. Отг.: Изп. Директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.