Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„МАРГЕМИН“ ЕООД - гр. София

Д О К Л А Д

за извършена проверка на находище „Пиринка", землище на с. Струмяни, община Сандански, област Благоевград с концесионер „МАРГЕМИН" ЕООД, ГР. СОФИЯ

На основание Заповед № 320/11.11.2013 г. на директора на РИОСВ – Благоевград и Заповед № РД-536/27.06.2006 г. на министъра на околната среда и водите е извършена проверка на находище „Пиринка", землище на с. Струмяни, община Сандански, област Благоевград с концесионер „Маргемин" ЕООД, гр. София и съставен Констативен протокол № 14-05/21.11.2013 г.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена на 21.11.2013 г. с цел установяване изпълнение на условия от Решение по ОВОС № 15-7/2011 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Добив на строителни материали (пясък и чакъл) от находище „Пиринка" в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград".

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
От Министерски съвет е издадено Решение № 908/2.11.2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Пиринка", разположено в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград.
През месец януари 2013 г. е сключен концесионен договор между Министерски съвет представляван от Министерство на икономиката и енергетиката в качеството му на концедент и „Маргемин" ЕООД в качеството му на концесионер.
Към настоящия момент концесионерът е стартирал процедура по промяна на предназначението на земите, попадащи в границите на предоставената концесионна площ. Подадена е молба до кмета на община Струмяни за допускане за изработване на Подробен устройствен план.
При проверката се установи, че крайните гранични точки на концесионната площ са отложени и крайно стабилизирани на терен. Не са започнали дейности по добив на подземни богатства, в т. ч. не са извършвани и подготвителни такива. Предвид това не са предприети и действия по изпълнение на условията от решението по ОВОС.