Съдържание

Посетители

В момента има 36  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„МАК МЕБЕЛ“ ООД - гр. ПЕТРИЧ

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МАК МЕБЕЛ“ ООД - гр. ПЕТРИЧ

На основание Заповед №235/15.08.2013г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.08.2013г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Мак мебел” ООД, гр. Петрич. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактори „отпадъци“ и „опасни химични вещества и управление на риска“ и компонент „атмосферен въздух“, които влияят върху околната среда. Основната цел е установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Лакозаливен цех;
  • Дърводелски цех;
  • Цех “Опаковки”.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Към момента на проверката „Мак мебел“ ООД не извършва производствена дейност. Дружеството е собственик на имот, находящ се в гр. Петрич, ул. „Цар Симеон“ №21, с площ 1 296 м2 застроена площ и 8 дка, в които се включва търговска обект, складова база, производствен цех. Същият е предоставен за временно и възмездно ползване на „Рива 21“ АД по силата на представен писмен договор от дата 01.01.2013г. Дейността по производство на мебели се извършва от дружеството-наемател, като на същото е извършена проверка и съставен констативен протокол № 35-25/29.08.2013г.

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Направените констатации на фактическите обстоятелства са отразени в КП №35-25/29.08.2013г. и КП №36-25/29.08.2013г.