Съдържание

Посетители

В момента има 15  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Крисмар” ЕООД – гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Крисмар” ЕООД – гр. Сандански

На основание заповед № 60/25.03.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 02.04.2013 г. беше извършена проверка на място на „Цех за обработка на мрамор“, находящ се в с. Струмяни, собственост на “Крисмар” ЕООД – гр. Сандански. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството осъществява производствена дейност на площадка, находяща се в Промишлената зона на с. Струмяни. Технологичният процес включва следните дейности: разкрояване, обрязване и полиране. Извършена е проверка на:

  • производствена площадка;
  • пречиствателно съоръжение за отпадъчни води – утайник.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Води»

Отпадъчните води, които се формират при охлаждане на режещите машини в цеха и при отмиване на твърдите частици се заустват  в  р. Струма въз основа на издадено разрешително от Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район № 43120010 / 18.02.2013 г. Във връзка с продължаване срока на действие на цитираното разрешително е изготвен нов План за собствен мониторинг, който е внесен за съгласуване в Басейнова дирекция ЗБР. Представя се и договор с акредитирана лаборатория «Евротест контрол» ЕАД гр. София за изпълнение на собствения мониторинг през 2013г. С вх. № 1043 / 21.03.2013 г. в РИОСВ Благоевград е внесен Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване за 2012г. Приложени са 2 бр. Протоколи от изпитване, издадени от РЛ Благоевгард с резултати от извършен собствен мониторинг. Спазена е честотата на пробовземане, която е на шестмесечие. Резултатите от извършените анализи показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения определени в разрешителното за заустване. Към момента на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води

3.2. Компонент «Земи и почви»

Не са констатирани нарушени или замърсени терени вследствие на извършваната дейност по обработка на скални материали извън  производствената площадка. Шламът и дребните отпадъчни късове се извозват и депонират на депото в местността „Пушовец“ въз основа на сключен договор с „Илинденци мрамор“ АД.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.