Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„КОЛОРАТЕКС” ЕООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „КОЛОРАТЕКС” ЕООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

На основание Заповед № 30/19.02.2013 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.03.2013 г. беше извършена комплексна проверка на място на обект „Колоратекс“ЕООД , находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово. „Колоратекс“ЕООД ползва под наем обект “Багрилно-апретурен цех“, собственост на „Вента-ООД“ ООД с.Копривлен, като извършва същата производствена дейност.

1. Цел на проверка.

 

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • цех „Багрилно-апретурен”
  • парокотелна централа;
  • ПСОВ;
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения. 

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Цех «Багрилен» получава пара за технологични нужди от ПКЦ, в която са разположени два броя котли: котел тип “MULTIPAK L 4.5”, с топлинна мощност 3.4 МВт , и втори котел тип “BEVERLEY” с мощност 520 КВт.

Използва се само котел тип “MULTIPAK L 4.5”, с който основно работи дружеството. Същия подлежи на контрол по Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.).

През 2012 г. са извършени контролни измервания на този котел, с цел проверка спазване на нормите на допустими емисии, регламентирани в Приложение №7 на чл.21 от Наредбата.

Резултатите от измерванията показват нарушаване на допустимите емисии(ПДЕ) по показатели: прах, серен диоксид и азотни оксиди, регламентирани в Приложение №7, поради което на дружеството е наложена санкция с НП№ С-03-06/14.05.2012г. в размер на 113 лв.месечно.

Дадено 1 бр.предписание на основание чл.26 от ЗЧАВ(ДВ, бр.45/1996 г., изм и доп.).

3.2. Компонент «Води»

Дружеството е направило постъпки пред «ВиК» ЕООД Благоевград за актуализиране на договора. Представено е писмо до ВиК.

Извършено е изпитване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория. По време на проверката е представен протокол за изпитване на РЛ Благоевград №02-0046/26.02.2013 г. Резултатите показват спазване на емисионните норми за канализация, съгласно изискванията на Наредба №7/2000г. за заустване на производствени води в канализациите на населени места.

Извършения контрол през м.04. 2012 г. от РИОСВ Благоевград също показва спазване на емисионните норми за заустване на отпадъчни води.

Дружеството извършва собствен контрол на показателите рН и температура.Резултатите се отразяват в дневник.

ПСОВ е в добро състояние, с голям капацитет, спрямо постъпващите отпадъчни води от производствения цех.Пречистените отпадъчни води се изпускат в канализацията 2-3 пъти месечно. Месечното натоварване на ПСОВ е около 20 м3.

Дадено 1 бр. предписание относно актуалния договор с «ВиК».

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, №10/2000г. с посл.изм.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.

Предписанията направени с КП №11-08/11.04.2012 г. са изпълнени. Изисканите документи са представени в РИОСВ Благоевград с писмо.

Складовите помещения за съхранение на химични вещества са в добро състояние. Има надписи за всички отделни видове химикали.помещението е обозначено и с ограничен достъп.

Представен е дневник за водения собствен контрол относно съхранението на хим. Вещества и смеси.

Дадени 2 бр. предписания на основание чл.26(8) от ЗЗВВХВС (ДВ, №10/2000г., с посл. изм.).

3.4. Фактор «Отпадъци»

Дружеството е извършило процедура по чл.7 на Наредба №3 за класификация на отпадъци(ДВ, бр.44/2004 г.). За генерирани отпадъци са заверени работни листове в РИОСВ Благоевград.Същите се съхраняват на определените за това места.

На обекта се представят 3 бр отчетни книги за заверените отпадъци на 24.09.2012г. и към момента на проверката.Същите се водят съгласно нормативните изисквания.

Годишните отчети за отпадъците са изпратени в ИАОС на 28.03.2013г.

Представен е договор с „Феникс-Дупница“ООД за 4 вида отпадъци.

Битовите отпадъци се извозват от сметосъбираща фирма, обслужваща Община Хаджидимово.

Дължимата продуктова такса по чл.59 от ЗУО за периода от започване на дейността от дружеството до края на 2012 г. е преведена към ПУДООС на 22.01.2013 г. в размер на 169 лв.

Представят се вътрешнофирмени спесификации, по приложение №12 за 2012 г. и 2013 г. и месечни справки –декларации, по приложение №13 за 2012 г. и за м.01 и м.02 на 2013 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се изпрати сключения договор с „ВиК“ЕООД,  веднага след сключването му, в РИОСВ Благоевград.Срок- до 30.04.2013 г.Отг. – Управителя на дружеството
  • На основание чл.26 от ЗЧАВ(ДВ, бр.45/1996 г., изм и доп.), дружеството да извърши собствени периодични измервания(СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котел тип“MULTIPAK L4.5”, по показатели, регламентирани о в Приложение №7 на чл.21 от по Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.)(SO2,NOx,CO и прах).Резултатите от измерванията да се представят в РИОСВ Благоевград с Доклад по реда на начина на чл.39 от Наредба №6/1999г.(ДВ, бр.31/1999г., с изм. и доп.) Срок- 01.12.2013г. Отг. – Управителя на дружеството
  • Дружеството да изиска от доставчиците актуални ИЛБ, изготвени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. и Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. – CLP. Срок- 15.04.2013 г. Отг. - Управителя на дружеството
  • На основание изискванията на чл.4 и чл.9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, да се извърши оценка на безопасното съхранение.Документирането на оценката да бъде под формата утвърдена от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-288 от 03.04.2011 г.Срок- 15.05.2013 г.Отг. - Управителя на дружеството

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.