Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД – обект „Пивоварна Благоевград”

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД – обект „Пивоварна Благоевград”

На основание Заповед № 270/05.09.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.09.2013 г. беше извършена проверка по документи и на място на обект “Пивоварна Благоевград“, находящ се в град Благоевград, бул. “Димитър Солунски” № 62, експлоатиран от  “Карлсберг България” АД - гр. София. Проверката на дружеството е комплексна и се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда.

1. Цел на проверка.

Цел на проверката е установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • автоматична неутрализационна станция за отпадъчни води;
  • парокотелна централа с три броя котли;
  • инсталация за мелене на малц и ечемик;
  • хладилни и климатични инсталации;
  • инсталация за водоочистка на питейната вода;
  • помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 81-11/26.09.2013 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1 Компонент «Атмосферен въздух» 

I. Относно организирани източници от горивни процеси

Дружеството експлоатира парокотелна централа с три броя котли. Два от котлите изгарят гориво природен газ, като димните газове се отвеждат през общо изпускателно устройство (комин). Другият котел не се използва (връзките са прекъснати). В РИОСВ Благоевград са представени Протоколи от измерване на емисии на вредни вещества от двата котли. Резултатите от извършения контрол показват, че няма нарушение на нормите за допустими емисии.

II. Относно организирани източници на емисии от производствена дейност

1. Прахоуловителна система при разтоварване и транспортиране на суровини – 1 брой пробоотборна точка.

2. Прахоуловителна система към пречистване на суровини – 1 брой пробоотборна точка.

3. Прахоуловителна система преди мелене – 3 броя нови пробоотборни точки, които не са съгласувани с РИОСВ Благоевград.

При проверката се представят Протоколи от измерени емисии на прах (5 бр.), изпускани в атмосферния въздух.

ІІI. Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове       (ДВ, бр.3/2009 г. )

На обекта се експлоатират 5 бр. инсталации със съдържание на контролирани вещества над 3 кг. За всяка една от инсталациите се води  „Досие на системата”, съгласно изискванията на цитираната Наредба. При проверката е констатирано, че са спазени изискванията за периодичност, относно извършване на проверките за херметичност. Проверките са извършени от лица, притежаващи документ за правоспособност.

В РИОСВ Благоевград с вх. № 459/06.02.2013 г. е представен годишен отчет.

3.2 Компонент „Води”

Отпадъчните води от обекта се заустват в канализационната мрежа, експлоатирана от “В и К” ЕООД - гр. Благоевград въз основа на сключен договор. Операторът извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. В РИОСВ Благоевград е представен Протокол от изпитване, като резултатите показват минимални отклонения по показател «рН». Във връзка с определяне степента на замърсеност, респективно цена за пречистване на отпадъчните води в ПСОВ гр. Благоевград, пробовземане е извършвано от експлоатационното дружество “В и К” ЕООД, като резултати не са налични на обекта (не са предоставяни на абоната). На площадката е извършена подмяна на канализационната мрежа, като същата е изпълнена разделна. Обособени са 4 броя точки на заустване в градската канализация:

-          ТЗ 1 - за самостоятелен поток производствени отпадъчни води;

-          ТЗ 2 - за смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални);

-          ТЗ 3 - за дъждовни води от южен клон;

-          ТЗ 4 - за дъждовни води от северозападен клон, централен клон и южен клон.

 

3.3 Фактор «Отпадъци»

Дружеството е извършило класификация на образуваните от дейността на обекта отпадъци, съгласно изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 23/2012 г.), като има заверени работни листове.

Всички видове образувани отпадъци се съхраняват разделно, на обособени за целта места, които са обозначени с надписи. Опасните отпадъци се съхраняват в закрити складови помещения, които са с ограничен достъп.

Генерираните отпадъци се предават на фирми със съответните разрешителни и съгласно сключени писмени договори.

За отпадъците, предназначени за депониране е проведена процедура по основно охарактеризиране.

Към момента не е открита алтернатива за пренасочване на отпадък с код 040788 от депониране към дейност по оползотворяване.

При проверката се представят 22 бр. отчетни книги за образувани отпадъци по Приложение № 1 от Наредба № 2 (ДВ, бр. 10/2013 г.), които се водят съгласно нормативните изисквания.

За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване «Екопак България» АД.

3.4. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (ДВ, бр. 10/2000 г.) и във връзка с изпълнение на предписания, дадени при предходна проверка с КП № 87 - 11/01.10.2012 г.

За всички употребявани на обекта химикали дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност (ИЛБ), които са неразделна част от досието по чл. 31 от Регламента REACH. Пълното описание, с инвентаризационен списък на химикалите е предоставено в РИОСВ Благоевград чрез Оценката по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).

Всички химикали, употребявани в процеса на производство се съхраняват в четири специално обособени за целта помещения. в съответствие с изискванията за съхранение отбелязани в съответните ИЛБ.

Предписанията, дадени при предишна проверка са изпълнени. Изготвени са изисканите документи и те се намират на обекта, като копия от тях са предоставени в РИОСВ Благоевград.

3.5. Направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването“

Дружеството е в процедура по издаване на Комплексно разрешително (КР) по смисъла на чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). РИОСВ Благоевград е издала становище по проекта на КР.

Във връзка с предвидената от оператора мярка в инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията в КР е открита е процедура по реда на Глава VI от ЗООС за изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се съгласуват с РИОСВ Благоевград 3 броя пробоотборни точки от процесите на смилане на суровини, па реда на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999г.), съгласно приложена технологична схема. Срок: 11.10.2013 г. Отг. : изп. директор
  • Резултатите от извършените собствени периодични измервания от 5 броя източници от производствена дейности от 1 брой горивен източник да се представят в РИОСВ Благоевград с Доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г.). Срок: 11.10.2013 г. Отг. : изп. директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.