Съдържание

Посетители

В момента има 25  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„КАМ И КАМ” ООД - гр. София

Д О К Л А Д

 

 

На основание Заповед № 208/26.07.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 07.08.2013 г. беше извършена на място и по документи проверка по изпълнение на  условия и мерки от издаденото от министъра на околната среда и водите Решение по ОВОС № 19-10/ 2010 г.  за инвестиционно предложение  „Разработване на находище за твърди горива (кафяви въглища) в площ „Ракитна“ в землището на с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград“

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

2.1 Извършена бе проверка по изпълнени на следните условия от Решение по ОВОС 19-10/ 2010 г.:

ІІI.11. Да се изгради съоръжение за безопасно съхранение на дизеловото гориво и смазочните масла.

ІІI.13.  Да се представи в РИОСВ – Благоевград, съгласуван план със съответната Общинска комисия за защита от бедствия и аварии, План за предотвратяване и ликвидиране на аварии за дейностите свързани с експлоатацията и рекултивацията на находището.

ІІІ.14. Ползването на водния обект за заустване на отпадъчните води да става при наличие на Разрешително и при спазване на условията в него.

ІІІ.15. Да се изгради отводнителна система, която да отклонява повърхностния отток от промишлената площадка, с цел предпазване на водите от замърсяване.

ІІІ.16. Да се осигури поставянето на достатъчен брой химически тоалетни за нуждите на работниците ангажирани със строителството на обекта с цел предотвратяване на замърсяването на компонентите на околната среда.

ІV. 19. Образуваните отпадъци да се предават, въз основа на сключени писмени договори на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците. Копия от договорите   да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград в срок до един месец след тяхното сключване.

ІV.20 Изземването на запасите от подземните богатства да става съгласно одобрен цялостен работен проект за експлоатация на находището, без да се засягат екосистеми, които са извън границите на находището.

ІV. 24.  Да се извършва периодичен преглед на цистерната с дизелово гориво, който  да се документира. Да се спазват изискванията на информационния лист за безопасност за всички използвани препарати, съдържащи химични вещества.

ІV. 25. Заустването на битовите и промишлените отпадъчни води във виден обект да става само след разрешително за ползване на воден обект с цел заустване издадено по реда на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.

2.2 Извършена бе проверка по изпълнение на следните мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки от Решение по ОВОС № 19-10/ 2010 г.:

2. Да се проектира отводнителна система, която да отклонява повърхностния отток да работната площадка

4. Отнетите почвени материали от площадката и от открития рудник, да се съхраняват на отредените места.

5.   Да се маркират крайните гранични точки на концесионната площ.

7. Да не се извършват откривни и строителни дейности в частта от концесионната площ, попадаща в границите на защитените зони в размножителния период за птиците и повечето животински видове 1 март – 31 юли.

9. Поставяне на табели, надписи, знаци и др. за избягване на нещастни случаи с хора и животни в отработените пространства.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

С изх. № Е-26-00-89/26.02.2013 г. МИЕТ е съгласувало Годишен проект за разработване на участък „Ракитна“ от находище „Пирински въглищен басейн“ през 2013 г. Съгласно проекта операциите по добива ще се водят основно в горните хоризонти на откритата мина. Разкривката се транспортира с автотранспорт до външно насипище. Първичната преработка на добитите въглища се извършва в сепарираща инсталация, находяща се в промишлената зона на гр. Симитли. Извършвани са само изкопни работи – откривка през месеците декември 2012 г., януари 2013 г. и до 20.02.2013 г. От тогава до момента на проверката не са извършвани добивни работи. Добивните работи са извършвани от подизпълнител „Евротранс 66“ ЕООД на базата на сключен договор на 10.10.2012 г.

3.1  Контрол по изпълнение на условията от решенията по ОВОС:

При проверката се констатира, че всички проверени условия от решението се изпълняват.

3.2 Контрол по изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки.

При проверката се констатира , че само една от проверените мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда, все още не е изпълнена, а именно:

-          мярка 5 – не са маркирани крайните гранични точки на концесионната площ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

1.  Да се маркират крайните гранични точки на частта от концесионната площ предвидена за открит добив. Да се поставят табели, надписи, знаци и др. за избягване на нещастни случаи с хора и животни в отработените пространства.

Срок: 31.08.2013 г.

Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираното неизпълнение на мярка № 5 от решението по ОВОС ще бъде съставен акт.

За изпълнение на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка  на място.