Съдържание

Посетители

В момента има 63  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„ЗТА” АД - гр. Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЗТА" АД - гр. Банско

 

На основание Заповед № 280 / 23.09.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.10.2013 г. беше извършена проверка на място и по документи на производствен обект „Завод за телекомукационна апаратура", находящ се в гр. Банско, ул. „Цар Самуил" № 82, експлоатиран от „ЗТА" АД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Металопресов цех;
- Цех "Галваничен" - извършва галваничните покрития - никелиране, поцинковане, посребряване;
- Цех «Нанасяне на покрития» - участък за нанасяне на прахово покритие и участък за нанасяне на лаково покритие върху метал - дейности с употреба на органични разтворители;
-Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - за пречистване на отпадъчни производствени води от галваничния цех;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и препарати – пет склада;
- помещения и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 19-08/10.10.2013 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 10 / 2000г. с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството е потребител по веригата на химични вещества и смеси, съгласно Регламент (EO) 1097/2006, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH
Даденото предписание с КП № 22 – 8/29.09.2012 г. е изпълнено. С писмо с Вх. № 3895/21.11.2012 г. е внесена в РИОСВ Благоевград документирана оценка за съхранение на опасните химични вещества и смеси, които се съхраняват на площадката на дружеството.
При проверката се представят информационни листове за безопасност за всички химични смеси, които са налични в складовете на дружеството. Има издадена заповед на отговорно лице за съхранение на химични вещества и смеси и инструкции за съхранение на същите.
На място се провериха петте склада за съхранение на химични вещества и смеси: склад за киселини, склад за алкални химикали, склад за бои и лакове, склад за прахови бои и склад за цианиди. Констатира следното: всички складови помещения са с ограничен достъп, осигурена е вентилация, има адсорбент ( пясък ). Всички съхранявани химични смеси са в оригинални опаковки, плътно затворени. Складовете нямат връзка с канализацията. Пода е непропусклив. На вратите на складовете има обозначителен надпис.

3.2. Фактор „Отпадъци"
За образуваните от дейността на обекта отпадъци е извършена класификация по реда Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004г.). За всички тях на обекта има обособени места и съдове, които са обозначени с кодовете и наименованията на отпадъците.
На обекта има заверена един брой отчетна книга по Приложение № 1 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите за отпадъците както и за реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 10/2013 г.). От предходната проверка до момента са предавани метални отпадъци на ЕТ „Вера Бучкова – Надежда Бучкова" от гр.Разлог, въз основа на писмен договор. На 25.07.2013 г. е извършено предаване на утайки с код 110109*. Предаването е извършено въз основа на писмен договор с „КЦМ" АД гр. Пловдив с транспорт на „ЗТА" АД гр.Банско. За транспортирането дружеството притежава регистрационен документ № 01–РД–190-1/28.11.2012 г. и се представя идентификационен документ № 1/2013 г.
Битовите отпадъци се третират по реда, установен в община Банско.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух"
Проверката е във връзка спазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
1.Източници на емисии от горивни процеси
ПКЦ не работи. Дружеството се отоплява от «Бул Еко Енергия» ООД, гр. Банско. За технологични нужди се използва ел.енергия.
2.Източници на емисии от производствени процеси
2.1.Цех «Галваничен» - автоматична линия „GALVO" за кисело и алкално поцинкован и 2 бр. ръчни линии за поцинковане и пасивация на алуминий.
Автоматичната и ръчната линии са обхванати от бордова аспирация. Посредством вентилатор газовите потоци постъпват в скрубер, за пречистване на отпадъчните газове, преди изпускането им в атмосферния въздух.
Дружеството спазва изискванията на чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 6/1999 г., относно периодичност на провеждане на собствени периодични измервания (СПИ). Последните СПИ са извършени през 2012 г. и са валидни за 2012 и 2013 г.. Резултатите от измерванията са представени с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. и показват спазване на НДЕ, регламентирани в Наредба №1/2005 г.(ДВ бр. 64/2005г.).
2.2.Цех « Нанасяне на покрития»- участък за нанасяне на прахово покритие и участък за нанасяне на мокро покритие върху метални детайли - 2 бр. кабини с водни завеси.
Съгласно чл.30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух дружеството има задължения да извърши регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху метални повърхности, дейност попадаща в Приложение № 1 към Наредба №7 /2003 г., като представи в РИОСВ- Благоевград заявление по образец с приложени към него документи по чл.30 л, ал.3 и 4 от ЗЧАВ. Крайният срок за регистрация е 20.12.2013 г.
Дружеството е представило декларация за изразходваните количества органични разтворители с писмо с вх.№1122/26.03.2013 г

4.1 Компонент „Води".
Дружеството е абонат на „В и К" ЕООД гр. Благоевград. Има сключен договор съгласно изискванията на Наредба № 7 (ДВ, бр. 98/2000 г.) от 17.09.2011 г. за отвеждане на производствени отпадъчни води. Съгласно изискванията на договора, дружеството извършва два пъти годишно собствен мониторинг на отпадъчни води от акредитирана лаборатория, по показатели, определени в приложение № 2 към него.
За 2012 г. са представени протоколи от изпитване на отпадъчни води в съответствие с допустимите концентрации на вещества в производствени отпадъчни води.
За 2013 г. е представен по време на проверката протокол от изпитване № 02 – 0118/09.04.2013 г., в съответствие със схемата на пробовземане и по изискванията на дадено предписание на РИОСВ Благоевград с КП № 22-08/25.09.2012 г. Резултатите показват спазване на допустимите норми за градска канализация.
ПСОВ към галваничния цех работи. Води се лабораторен дневник с резултати от собствен контрол на показателя „ рН", който се замерва автоматично. Не са констатирани нарушения.
На площадката на завода работят 180 души. По време на проверката се представя фактура от „ В и К" ЕООД гр. Благоевград за услугата от 04.10.2013 г.. Количеството на заустената вода за месец септември е 613 м3.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
1.Да се представи в РИОСВ Благоевград инвентаризационен списък на употребените през календарната 2013 г. опасни химични вещества и смеси.Срок: 30.03.2014 г.Отг.: Изп.Директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
„ЗТА" АД гр. Банско спазва изискванията на екологичното законодателство. За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.