Съдържание

Посетители

В момента има 21  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Жоси“ АД - гр. Хаджидимово

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Жоси“ АД, гр. Хаджидимово

 

На основание заповед № 50/06.03.2013г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 19.03.2013г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Жоси” АД, гр. Хаджидимово, ул. „Ореляк“ № 9. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от експерти по фактори „отпадъци“, „опасни химични вещества“ и компонент „води“, които влияят върху околната среда. Основната цел е установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Цех „Кроячен“;
  • Цех „Шивален“.
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор” Отпадъци”

Дружеството извършва дейност по разкрояване и ушиване на саи на ишлеме (галантерия, изделия от кожа, текстил и каучук). Извършена е класификация на образуваните от производственият процес отпадъци съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012г.). На обекта има заверени седем броя отчетни книги за образувани отпадъци по Приложение № 3 от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн.,ДВ,бр.95 от 26 октомври 2004 г.). Към момента се водят съгласно изискванията на наредбата.

Отпадъците се съхраняват разделно в обособено за целта помещение, като местата са обозначени с надписи със съответният код и наименование на отпадъка. Предават се въз основа на писмен договор с лица, притежаващи необходимите документи за извършване на дейности с отпадъци.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска."

На място е проверено досието по Регламент (ЕО) 1907/2006 – REACH. Дружеството съхранява информационните листове за безопасност за използваните в производствения процес химични вещества и смеси. През календарната 2012г. са използвани около 2 тона. Дружеството декларира, че използва една химична смес. Складовото помещение за съхранение на опасните химични вещества е в добро състояние, с ограничен достъп и надпис.

3.3. Компонент „Води“

Дружеството е абонат на „ВиК“ ЕООД Благоевград. Вода се ползва за: питейни нужди – бутилирана, битови – нужди от водопроводната мрежа и от собствен водоизточник – сондажен кладенец. За сондажа не се представи документ за регистрация или разрешително.

Отпадъчните води, които се формират от площадката на дружеството са битови. Заустването е в градска канализация с количество 50 куб. м./мес. (по данни от фактури). Не се представя договор с „ВиК“ ЕООД. За производствени нужди не се ползва вода. Канализацията се ползва от 180 човека. Към предприятието има заведение за хранене, ползващо общата канализация.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Управление на отпадъците“

  • Да се извърши в РИОСВ-Благоевград основно охарактеризиране на отпадъците предназначени за обезвреждане чрез депониране съгл. Чл. 35а от Наредба № 8 (ДВ,бр. 83/2004г.).Срок: 30.04.2013г. Отг. Изп. Директор

Фактор “Опасни химични вещества. Управление на риска”

  •  Да се изискват актуални ИЛБ за всички употребявани от дружеството химични вещества и смеси. Копия от същите да се представят в РИОСВ-Благоевград. Във връзка с изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7 и т. 8, т. 9 и т. 10 от същата и копия от тях да бъдат представени в РИОСВ-Благоевград.
  • След приключване на изграждането на склад за съхранение на ОХВ и С да се изготви документирана оценка за безопасното съхранение съгласно Заповед № РД – 288 от 03.04.2012г. Копие от същата да се представи в РИОСВ-Благоевград.Срок: 01.12.2013г. Отг. Изп. Директор

Компонент „Води“

  •  Да се представят необходимите документи в БДЗБР за ползване на собствен водоизточник (подземни води) и да се уведоми РИОСВ-Благоевград за изпълнение на предписанието.Срок:30.05.2013г. Отг. Изп. Директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №12-25/19.03.2013г.

За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.