Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„ЕКО ТЕХ- 2011” ЕООД - гр. Симитли

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ЕКО ТЕХ- 2011” ЕООД , гр. Симитли

На основание заповед №185/08.07.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.07.2013 г. беше извършена проверка на място на инсталация за производство на пелети. експлоатирана от “ЕКО ТЕХ- 2011” ЕООД, находяща се в гр. Симитли, Промишлена зона. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • инсталация за производство на пелети;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство на пелети от отпадъчна дребна дървесина (трици).

3.1. Компонент Атмосферен въздух

Дружеството експлоатира инсталация за производство на пелети, със секция за сушене на дървесни стърготини и трици с индиректен контакт, подлежаща на контрол по чл. 62, от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). Като суровина за производство на пелети се използва отпадъчна дребна дървесина (трици) от дейността на „Фурнир пласт“ ЕООД. Инсталацията е разположена на производствената площадка на „Фурнир пласт“ ЕООД. Въведена е в експлоатация през 2012 г. и до момента не са извършвани собствени периодични измервани (СПИ) на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух.

3.2. Фактор „Отпадъци”

“ЕКО ТЕХ- 2011” ЕООД притежава Регистрационен документ №01-РД-229/25.02.2013 г. за дейности R-12 и R-13 на отпадъци с код 03 01 05, издадено от Директора на РИОСВ- Благоевград.

Дейностите по третиране на отпадъци се извършват в едно хале, в което е разположена и пелетизиращата инсталация.

Дружеството притежава и Регистрационен документ №01-РД-232-0/13.03.2013 г. за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци с код 03 01 05.

Към момента на проверката дружеството събира и третира отпадъци от „Фурнир пласт“ ЕООД въз основа на писмен договор от дата 01.07.2013 г.

На обекта има заверени 2 бр. отчетни книги по Приложение №2 и по Приложение №4, като същите се водят съгл. изискванията на Наредба №2 за реда и образците по които се предоставя информация за дейности с отпадъци, както и реда за водене на публични регистри (ДВ бр. 10/2013 г.).

Условията поставени в горецитираните регистрационни документи се изпълняват от дружеството.

Готовата продукция е предназначена за реализация извън територията на Р България.

За опакованите стоки, които се пускат на вътрешния пазар дружеството има сключен договор с организация по оползотворяване – „Екоколект“ АД от дата 01.02.2013 г. Дължимата продуктова такса се начислява към нея.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се изпълни пробовземен отвор, съгл. изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Пробовземният отвор да бъде съгласувани с РИОСВ- Благоевград, съгл. чл.11, ал 2 от Наредба №6/1999 г.Срок: 30.08.2013 г.
  • Да се извършат собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух при процеса на сушене на дървесни стърготини, съгл. чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). Резултатите от СПИ (протоколи от акредитирана лаборатория) да се представят с Доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г.) Срок: 30.12.2013 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.