Съдържание

Посетители

В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„ЕВРО МИЙТ ЕНД МИЛК” ЕООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

На основание Заповед № 217 / 05.08.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.08.2013 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Производствена база“, находящ се в землището на град Кочериново, експлоатиран от „Евро мийт енд милк” ЕООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

 

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • кланица;
 • цех за производство на месни продукти;
 • цех за производство но млечни продукти;
 • кравеферма;
 • депо за оборски тор /торище/;
 • замърсени и / или нарушени площи извън границите на обекта;
 • помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • площадки за съхранение на генерираните отпадъци;
 • пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 67-11 / 27.08.2013 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент Води 

Изпълнено е предписание за извършване на физикохимичен анализ на отпадъчните води, дадено при предходна проверка с КП № № 13 - 03 / 24.04.2012 г. В РИОСВ Благоевград е представен Протокол от изпитване № 02 - 0237 / 14.06.2012 г., издаден от Регионална лаборатория Благоевград. Резултатите от анализа показват, че не се спазват нормите за допустима степен на замърсяване за водоприемник II категория по показатели Неразтворени вещества, ХПК, БПК5, Азот амониев и Ортофосфати, съгласно изискванията на отменената вече Наредба № 7 / 1986 г. ( ДВ, бр. 96 / 1986 г. ).

На площадката има изградена водоплътна изгребна яма за събиране на отпадъчните води, но при направения оглед се установи, че не се ползва по предназначение. Представя се Договор за почистване и извозване на отпадъчни води от обекта с „Вакуум ПР“ ЕООД гр. Перник, но липсват документи, удостоверяващи извършването на услугата.

Производствените отпадъчните води, които се формират от кланицата, от цеховете за производство на месни и млечни продукти след преминаване през локалните пречиствателни съоръжения ( мазниноуловители ) се смесват с другите потоци отпадъчни води и посредством колектор се заустват в дере, десен приток на р.Рилска, без необходимото за това основание. Не се представя Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено по реда на Закона за водите ( ДВ, бр. 67 / 1999 г.).

Взета е проба отпадъчни води на изход от колектор, преди заустване в дере, десен приток на р. Рилска.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“

I. Относно организирани източници от горивни процеси

При предходна проверка е констатирано изграждане на ново котелно отделение. Относно пускане в действие на парен котел с топлинна мощност 708 кW, изгарящ твърдо гориво ( дървени изрезки ) РИОСВ Благоевград е уведомена писмено. По време на проверката се представя Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 3 / 03.04.2013 г., издадено от главния архитект на община Кочериново. Котелът подлежи на контрол чрез измерване по реда на Наредба № 1 / 2005 г. ( ДВ, бр.64 / 2005 г.) и чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 / 1999 г. ( ДВ, бр. 31 / 1999 г. ). До момента на проверката не са извършвани собствени периодични измервания.

ІІ. Относно спазване изискванията на Наредбите за установяване на мерки по прилагане на Регламент ( ЕО ) № 842 / 2006 г., относно някои флуорирани парникови газове ( ДВ, бр.3 / 2009 г. ) и Регламент ( ЕО ) № 1005 / 2009 г., относно вещества, които разрушават озоновия слой ( ДВ, бр.3 / 2011 г. )

На обекта се експлоатират 10 бр. хладилни и климатични инсталации със съдържание на контролирани вещества над 3 кг. За всяка една от инсталациите се води „Досие на системата”, съгласно изискванията на цитираните Наредби. При проверката е констатирано, че са спазени изискванията за периодичност, относно извършване на проверките за течове / херметичност. Проверките за течове са извършени от лице, притежаващо документ за правоспособност.

В РИОСВ Благоевград е представен годишен отчет за хладилните и климатични инсталации за 2012 г.

3.3. Компонент „Земи и почви“

Производствената площадка е разположена на площ от около 11 дка, собственост на дружеството. Почистването на оборския тор от помещенията за отглеждане на едър рогат добитък се извършва по сух способ, като същия се извозва и депонира на собствена земеделска земя. Площта на торовата площадка е около 1 дка.

Не се констатират нарушени и / или замърсени терени от дейността на обекта.

В РИОСВ Благоевград няма постъпили жалби и сигнали от собственици на земи във връзка с експлоатацията на торовата площадка.

3.4. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси ( ЗЗВВХВС ) ( ДВ, бр 10 / 2000г. с изм. и доп.) и във връзка с изпълнение на предписания, дадени при предходна проверка с КП № 13 - 03 / 24.04.2012 г.

При проверката се установи, че натриевата основа употребявана на обекта се съхранява в помещение със стени и заключена врата с надпис «Склад за ненужни материали», но без покрив. Металният шкаф, в който се съхраняват чувалите с основата е корозирал. Около съда има натриева основа в насипно състояние, която е карбонизирала. Този начин на съхранение е в нарушение на изискванията за съхранение, отбелязани в съответния Информационен лист за безопасност ( ИЛБ ), какъвто на обекта е наличен. Съхранението на основата е в нарушение и на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43 / 2011г.).

Предписанията №1, №2, №3 и №4 дадени с цитирания протокол са изпълнени са изпълнени.

В помещенията за съхранение на употребяваните химикали няма връзка с площадковата канализация.

3.5. Фактор Отпадъци 

Дружеството притежава заверени работни листове за генерираните от неговата дейност отпадъци по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците ( ДВ, бр. 44 / 2004 г. ), с изключение на генерираната от изгаряне на дървените изрезки в котела „пепел“. Същите се съхраняват разделно, на обособени за целта места с обозначени табели с кодове и се предават за последващо третиране въз основа на писмени договори.

За дейността по оползотворяване на дървени отпадъци с цел получаване на енергия, дружеството не е подало в РИОСВ Благоевград Заявление за регистрация по чл. 78 от Закона за управление на отпадъците ( ЗУО ) ( ДВ, бр. 53 / 2012 г.).

За смесения битов отпадък дружеството се обслужва от организирано сметосъбиране и сметоизвозване на община Кочериново.

Отчетността се води съгласно изискванията на Наредба № 2 ( ДВ, бр. 10 / 2013 г.).

Годишните отчети за отпадъците за 2012 г. са представени в ИАОС София в законоустановения срок.

За пуснатите на пазара опаковки дружеството заплаща дължимата продуктова такса опаковки, като членува в колективна система. Представя се удостоверение от организация по оползотворяване „Екобулпак“ АД.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се изпълни пробовземен отвор на изпускателното устройство ( комин ) съгл. изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6 / 1999 г. ( ДВ, бр. 31 / 1999 г. ) с вътрешен диаметър на щуцера 60-80 мм и дължина на щуцера 30-40 мм. Пробовземният отвор заедно с приложена технологична схема да бъде съгласуван с РИОСВ Благоевград, съгл. чл. 11, ал. 2 от Наредбата.Срок: 30.11.2013 г.Отг.: Управителя
 • Да се извършат собствени периодични измервания ( СПИ ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котел с мощност 708 кW с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в чл. 21 от Наредба № 1 / 2005 г. ( ДВ, бр.64 / 2005 г.). Резултатите от измерванията, протоколии от акредитирана лаборатория да се представят в РИОСВ Благоевград с Доклад по реда на чл. 35 от Наредба № 6 / 1999 г. ( ДВ, бр. 31 / 1999 г. ).Срок: 03.04.2014 г.Отг.: Управителя
 • В съответствие с изискванията на чл. 9 от от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси ( ДВ, бр. 43 / 2011г.) да бъде изготвена оценката за безопасността на употребяваните в производствената дейност на дружеството химикали. Оценката да бъде във формат, утвърден със Заповед № РД – 288 / 03.04.2012г. на министъра на околната среда и водите. Копие от оценката да се представи в РИОСВ Благоевград.Срок: 30.09.2013 г.Отг.: Управителя
 • Да се извърши класификация по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците ( ДВ, бр. 44 / 2004 г. ) за пепелта, получена при изгаряне в котела.Срок: 27.09.2013 г.Отг.: Управителя
 • Да се подаде в РИОСВ Благоевград заявление по чл. 78, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗУО за регистрация за дейности с отпадъци.Срок: 27.09.2013 г.Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.