Съдържание

Посетители

В момента има 19  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Добив на пясъци и чакъли от находище „Благоевград”

Д О К Л А Д

за извършена проверка на обект „Добив на пясъци и чакъли от находище „Благоевград”

На основание заповед № 111/07.05.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 14.05.2013 г. беше извършена проверка на място на обект  „Добив на пясъци и чакъли от находище „Благоевград”. Проверката е  извършена във връзка със заповед № РД-536/27.07.2006 г. на министъра на околната среда и водите и съгласно утвърден от МОСВ план - график на РИОСВ - Благоевград за проверка на условията в решения по ОВОС, издадени от министъра на околната среда и водите.

1. Цел на проверка.

Целта на проверката е, да се установи изпълнение на условия от издаденото от министъра на околната среда и водите решение по ОВОС № 16-7/2003 г. и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство. Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда.

2. Проверени инсталации и дейности в концесионната площ

Бяха проверени 7 условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията и рекултивация”, а именно:

II.1. Да не се допуска нарушаване и замърсяване на съседни земеделски земи извън преотредените площи. 

II.3. Генерираните метални отпадъци от плановите и извънредни ремонтни работи да се предават на фирми, притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци и лицензия за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Копие от договора да се представи в РИОСВ Благоевград не по-късно от 1 (един) месец от сключването му. 

II.4. Да се представи в  РИОСВ, гр. Благоевград схема на изтребване на утайките от утаителните басейни с посочване на начина за съхранение до тяхното използване за рекултивация. Да не се допуска замърсяване на р. Струма с утаения материал от промиването. 

II.5.Да не се допуска извършване на ремонт на добивната и транспортна техника в района на обекта, освен ако не е наложително и при задължително  вземане на мерки за недопускане замърсяване на водите с масла и нефтопродукти.

II.6.Да се маркират трайно местата с риска за човешкото здраве и живот (езера, работни площадки и др.). 

II.7 Добивните работи да се съобразяват при необходимост с приведените към изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. санитарно – охранителни зони около шахтовите кладенци.

II.8.Да се извършва поетапна рекултивация на всеки отработен участък при стриктно спазване на утвърдените проекти за рекултивация. При рекултивацията да се използват местни растителни видове.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1  Контрол по изпълнение на условия от решение по ОВОС № БД-04/2010 г.:

Проверката бе извършена на място и по документи. Съставен е констативен протокол № 04-05/14.05.2013 г.

При проверката не се констатираха нарушени и замърсени терени извън отредените за добив. От предходната проверка по изпълнение на условията в решението по ОВОС до момента не са извършвани планови и извънредни ремонти и не са предавани отпадъци. Има изготвена схема за изгребване, като утайките от утаителните басейни се насипват на временни депа на площадка Благоевград за съхранение, до тяхното използване за рекултивация. По време на проверката не се установи извършване на ремонт на добивната техника в района на обекта. Не се извършват добивни работи в СОЗ около шахтовите кладенци.

При проверката не се констатира неизпълнение на проверените условия от решението по ОВОС.

3.2 Проверка по отношение спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ, бр. 10/2000 г. с посл.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.

За своята производствена дейност дружеството употребява дизелово гориво. На площадката е ситуирана цистерна с обем около 7 м3, в която се съхранява. Цистерната е обезопасена срещу разливи на горивото, като има изградена обваловка, която е достатъчна да улови цялото количество дизелово гориво от евентуален разлив.

При проверката се констатира, че в обваловката има изхвърлени пластмасови и дървени отпадъци.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

  • На основание чл.26, ал. 8 от ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ. бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ. бр. 63/2010 г.) е дадено следното предписание: Да се почисти обваловката от всички предмети (боклуци) и да не се допуска изхвърлянето на нови. Срок: 20.05.2013 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и е поставен срок за изпълнението му.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка на място.