Съдържание

Посетители

В момента има 73  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Дамяница” АД - с. Дамяница

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Дамяница" АД - с. Дамяница

На основание Заповед № 284/26.09.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 15.10.2013 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект "Винарна", находящ се в с. Дамяница, експлоатиран от "Дамяница" АД – с. Дамяница. Проверка е комплексна и се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- климатични и охладителни инсталации;
- пречиствателна станция за отпадъчни води;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- помещения и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 92-11/15.10.2013 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

Относно спазване изискванията на Наредбите за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и Регламент (ЕО) № 842/2006 , относно някои флуорирани парникови газове (ФПГ) – на обекта се експлоатират следните инсталации:
- 1 бр. климатична инсталация, съдържаща 3,8 кг R 22 (ОРВ);
-1 бр. охладителна инсталация, съдържаща 8 кг R 22 (ОРВ);
-1 бр. охладителна инсталация, съдържаща 16 кг R 407 С (ФПГ);
-1 бр. охладителна инсталация, съдържаща 32 кг R 407 С (ФПГ).
При проверката са представени 4 бр. досиета на системите, в които са отразени необходимия брой проверки за херметичност/течове на системите, като са спазени изискванията за периодичност. Проверките са извършвани от лице, притежаващо необходимия документ за провоспособност.
В РИОСВ Благоевград е представен годишен отчет за 2012 г. за климатичните/ хладилните инсталации.

3.2. Компонент «Води»

С Решение за ползване № СТ-05-0804/30.04.2013 г., издадено от ДНСК на обекта е въведена в експлоатация нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Извършва се механично и биологично пречистване на отпадъчните води. ПСОВ е разположена на площадката на «Винарна Дамяница». Пречистените отпадъчни води са включени в колектор, преминават през старата ПСОВ и след това се заустват в отводнителен канал. Няма промяна на пункта за мониторинг, а именно Ревизионна шахта след изход на ПСОВ, преди заустване в отводнителния канал.
Дружеството е титуляр на Разрешително за заустване на отпадъчни води от директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград.
Във връзка с функционирането на „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите", обектът фигурира в списъка на РИОСВ Благоевград за Задължителен контрол през 2013 г. При контролно пробовземане през първото полугодие на 2013 г. е установено нарушение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) съгласно издаденото разрешително за заустване, за което с Наказателно постановление № С-1-11/28.02.2013 г. на директора на РИОСВ Благоевград на дружеството е наложена текуща месечна санкция. Дружеството осъществява собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води на тримесечие, като Протоколите от изпитванията се предоставят в РИОСВ Благоевград своевременно. Резултатите от собствения мониторинг през второто тримесечие показват спазване на ИЕО и наложената санкция е отменена.
Във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1, т.12 от Закона за водите в РИОСВ Благоевград е внесен Доклад за изпълнение на уловията в издаденото разрешително за заустване за предходната 2012 г.
По време на проверката е взета проба отпадъчни води от ревизионна шахта след ПСОВ, преди заустване в отводнителния канал.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) (ДВ, бр.10 / 2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 84 /2012 г.) и във връзка с изпълнение на предписания, дадени при предходна проверка с КП № 96 -11 / 30.10.2012 г.
При проверката се установи, че за употребяваните химикали дружеството разполага с информационни листове за безопасност (ИЛБ), част от които обаче не са актуални, тъй като фирмите доставчици не са предоставяли такива при поискване от дружеството. Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в две специално обособени за целта помещения, които са в съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), както и в съответствие с изискванията на ИЛБ. В двата склада се съхраняват едновременно пълни и празни опаковки.
Съгласно технологията на новата ПСОВ, при биологичното пречистване е предвидено да се добавят биогенни елементи – азот и фосфор, под формата на амонячна вода и фосфорна киселина, а на изход пречистената вода да се дезинфекцира с натриев хипохлорид. Съдове за съхранение на цитираните химикали са празни.
Предписанията в част „ОХВ", дадени при предходна проверка са изпълнени. В РИОСВ Благоевград е постъпила изисканата информация. В представената оценка за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси не е отразена употребата и съхранение на лимонена киселина, винена киселина, калциев карбонат, калиев сорбат и калиев метабисулфит, като „опасни" съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. – CLP. Оценката касае само съхранението на натриевата основа. В таблици № 3 и № 4 от нея не е представена информация доказваща съответствието с общите изисквания към складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси и съответствие с изискванията за организация за съхранение на същите..

3.4. Фактор «Отпадъци»

За отпадъците, които се генерират на площадката дружеството е провело процедурата по реда на Наредба № 3/2004 г. за класификацията на отпадъците, като има заверени работни листове.
Изпълнени са предписания, дадени при предходна проверка.
От дейността на обекта се генерират опаковки от опасни химични вещества и смеси. Празните опаковки се съхраняват заедно с пълните. В срок до 30.09.2013 г. дружеството не е представило в РИОСВ Благоевград необходимите документи по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.).
При проверката се представят 9 бр. отчетни книги по Приложение № 3 от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци (ДВ, бр. 95/2004 г.), заверени на 19.11.2012 г. и 9 бр. отчетни книги по Приложение № 1 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци (ДВ, бр. 10/2013 г.). Представени са договори с лица, приемащи отпадъците за последващо третиране. За предаването на отпадък с код 020704 –материали негодни за консумация или преработка не се представя писмен договор. Същият се предава за храна на животни, като не е проведена процедура за определянето на отпадъка като страничен продукт.
За отпадъците, подлежащи на депониране до момента не е проведена процедура по основно охарактеризиране, като в РИОСВ Благоевград не е представен Доклад по реда на чл. 35 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане на депа и на други съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 80/2013 г.).
Като лице пускащо на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (опаковки), дружеството изпълнява своите задължения чрез колективна система. Представя се копие на удостоверение с „Екобулпак" АД.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент «Води»

1. Да се представи в РИОСВ Благоевград справка за работните часове на помпата на ПСОВ за месец октомври. Срок: 07.11.2013 г. Отг.: Изп. Директор

Относно фактор «Отпадъци»

1. Да се представят в РИОСВ - Благоевград необходимите документи по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.) за опаковките от химикали. Срок: 15.11.2013 г. Отг.: Изп. директор

Относно фактор «Опасни химични вещества и управление на риска»

1. Да бъде коригирана оценката за безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси, като в нея бъдат описани всички съхранявани на обекта химикали и всички складове и места за тяхното съхранение. Копие от коригираната оценка да бъде предоставено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 15.11.2013 г. Отг. Изп. директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.