Съдържание

Посетители

В момента има 19  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„ГОГОВИ- АГ” ООД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ГОГОВИ- АГ” ООД - гр. Петрич

 

На основание заповед № 203/24.07.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 19.08.2013 г. се извърши проверка на място на „Фабрика за производство на обувки”, находяща се гр. Петрич, кв. IX, УПИ XIII.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, и произтичащите от него специални закони и подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на фабрика за обувки включваща:

  • цех кроялен;
  • цех шивален;
  • цех конфекционен;
  • склад за съхранение на опасни химични вещества;
  • места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството- производство на саи и готови обувки. Дружеството работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Относно спазване изискванията на Наредба № 7/2003 г. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда (главно в атмосферния въздух), в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.).

Съгласно изискванията на Наредбата, дружеството има задължение в срок до 31.03.2013 г. да декларира консумацията на органични разтворители за дейността „Производство на обувки“. През 2012 г. не е превишена праговата стойност от 5 тона/год. за консумация на органични разтворители (ПСКР), регламентирана в табл. 1 на Приложение №2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба №7/2003 г.

На основание чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 96/2003 г.) дружеството има задължение да извърши регистрация на инсталацията за производство на обувки, дейност попадаща в Приложение №1 от Наредба №7/2003 г., като се подаде заявление по образец в РИОСВ- Благоевград, с приложени към него документи, съгл. чл. 30л, ал. 3 и ал. 4 от ЗЧАВ. Срокът за извършване на регистрация е 20.12.2013 г.

3.1.2. Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр. 3/2009 г., с изм. и доп.) и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата които нарушават озоновия слой (ДВ бр. 2/2011 г.).

За климатизация на производствените цехове дружеството експлоатира 6 бр. стационарни климатични инсталации и една хладилна инсталация (за охлаждане на обувки), съдържащи над 3 кг контролирани вещества- фреони R 22 и R 407 С. При проверката се представят 7 бр. „Досиета на системите”, съгл. изискванията на Наредбите. В досиетата са отразени необходимият брой проверки за херметичност/течове за 2011 г и 2012 г., с което са спазени изискванията за периодичност на проверките. Инсталациите се поддържат от лице притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене . В срок до 15.02.2013 г. дружеството е представило годишен отчет за хладилните и климатичните инсталации.

3.2. Фактор „Отпадъци”

Дружеството е провело процедурата по реда на Наредба № 3/2003 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.). В РИОСВ- Благоевград са заверени 8 бр. работни листове за отпадъци. За отпадъците има обособени места и съдове за съхраняване на образуваните от дейността на обекта отпадъци. Смесените битови отпадъци се третират по установения за общ. Петрич ред.

Представят се писмени договори с фирми за предаване на отпадъците за последващо третиране.

Дружеството притежава становище за основно охарактеризиране на отпадъци, подлежащи на депониране.

В момента на проверката извършваната от дружеството дейност с отпадъци е временно съхраняване. Същите се съхраняват разделно, като неопасните отпадъци се съхраняват под навес на определените за това места с надпис и код, съгл. Наредба № 3. Опасните отпадъци се съхраняват в складове с ограничен достъп и определено отговорно лице за отпадъците.

При проверката се представят заверени отчетни книги, съгл. Приложение №1 от Наредба №2/2013 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (ДВ бр. 10/2013 г.). Представят се договори за предаване на отпадъците.

Годишните отчети за отпадъците за 2012 г. са изпратени в ИАОС- София в законоустановения срок.

По отношение изпълнението на чл. 59 от ЗУО (ДВ бр.53/2012 г.). дружеството представя удостоверение №2069/01.01.2013 г. със срок до 2017 г.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г.) и във връзка с дадени предписания от предходна проверка. При проверката се установи, че предписанията дадени от предходна проверка са изпълнени. На обекта са налични актуални информационни листове за безопасност за употребяваните химикали. В РИОСВ- Благоевград е представена в срок оценката за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

При проверка на съответствието на фактите, отразени в оценката и действителното състояние на съхранението е установено, че капацитета на склада за съхранение на употребяваните ОХВ и смеси е изчерпан. На обекта в момента на проверката има налични количества химикали, които не могат да се поберат в склада за химикали.

Констатирани са пропуски и в табл. 4 и табл. 5 /попълнена частично/ от оценката.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

  • Да бъде обособено складово помещение за съхранение на употребяваните на обекта химикали, чиито обем да бъде в съответствие с наличните на обекта количества химикали. Същото да отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ бр. 43/2011 г.). Относно изпълнението на предписанието да бъде уведомена РИОСВ- Благоевград писмено. Срок: 19.09.2013 г.

  • Да бъде актуализирана оценката за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, като в нея бъдат отстранени пропуските в табл. 4 и 5 и бъде отразено актуалното състояние на съхранението на употребяваните химикали към дата 19.09.2013 г. Копие от оценката да се представи в РИОСВ- Благоевград. Срок: 26.09.2013 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.