Съдържание

Посетители

В момента има 18  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Георесурс” ЕООД – гр. Симитли

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Георесурс” ЕООД – гр. Симитли

На основание заповед № 114 / 09.05.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.05.2013 г. беше извършена проверка на място на обект „Производствена база“, находящ се в местността „Ормана“, землището на с. Крупник, собственост на “Георесурс” ЕООД – гр.Симитли. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката се извърши от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството осъществява производствена дейност по добив и преработка на инертни материали, производство на хидратна вар. Извършена е проверка на:

  • ТМСИ с прилежащо пречиствателно съоръжение- утайник;
  • варово стопанство.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Води»

Отпадъчните води, които се формират при промиване на инертния материал се заустват в р. Струма въз основа на издадено разрешително от директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район № 43120053/17.09.2011г. Съгласно изискванията на издаденото разрешително дружеството извършва собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. За 2012 г. са представени два броя Протоколи от изпитване, като е спазена честотата на пробовземане, която е на шест месеца. Резултатите от извършения физикохимичен анализ показват, че се спазват индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) определени в разрешителното за заустване. Изпълнено е предписание, дадено при предишна проверка с Протокол за проверка № 86-11/28.09.2012 г., за което РИОСВ Благоевград е уведомена своевременно. По време на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води.

3.2. Компонент «Земи и почви»

Изпълнено е предписание, дадено при предишна проверка с Констативен протокол № 41-03/28.09.2012г. за освобождаване на площ в непосредствена близост до стария бетонов център, заета със строителни отпадъци и пръст примесена с вар. От извършения оглед на производствената площадка не се констатират нарушени и замърсени терени.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества“

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г., посл. изм. ДВ, бр. 63/2010г.) и във връзка с изпълнение на предписания дадени при предишна проверка с Констативен протокол № 41-03 / 28.09.2012г.

Дружеството произвежда хидратна вар и като „производител“ е извършило предварителна регистрация на калциев хидроокис с ЕС № 215-137-3 и CAS № 1305-62-0. В РИОСВ-Благоевград е представен документ, удостоверяващ регистрацията като „производител“. Изпълнявайки задълженията си по чл.40 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 – СLP дружеството е извършило нотификация на произвежданото вещество в ЕСНА, като в РИОСВ Благоевград е представен документ, удостоверяващ извършването и.

Дружеството е изготвило актуален информационен лист за безопасност (ИЛБ) за произвежданото вещество и е представило копие от него в РИОСВ Благоевград, с което е изпълнено предписание № 2, дадено при предишна проверка. Информацията изискана с предписание № 1 от цитирания протокол не е представена в  РИОСВ Благоевград  в срок. Същата се предоставя по време на проверката .

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  1. Във връзка с изпълнение на задълженията по чл. 4, т.7, т.8, т.9, т.10 и т.11 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества смеси ( ДВ, бр.43 / 2011 г.) да бъдат изготвени съответните документите.Копия от тях да бъдат представени в РИОСВ Благоевград. Срок: 30.06.2013 г. Отг.:управителя
  2. Във връзка с изискванията на чл. 9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества смеси ( ДВ, бр.43 / 2011 г.) да бъде изготвена оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси. Същата да бъде документирана във формата утвърден със Заповед № РД- 288 / 03.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Копие от оценката да бъде предоставено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.06.2013 г. Отг.: управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Няма констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.