Съдържание

Посетители

В момента има 236  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„ВИНАРСКА ИЗБА ВИНИ КОНОМЛАДИ” ООД - с. Хърсово

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Винарска изба ВИНИ КОНОМЛАДИ" ООД, с. Хърсово

На основание Заповед № 300/16.10.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.10.2013 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект - винарска изба „Вини Кономлади", находяща се в землището на с. Ново Кономлади, общ. Петрич, експлоатирана от "Вини Кономлади" ЕООД, гр. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

На обектът – винарска изба има обособени две зони:

  • приемна зона – в закрито помещение гроздето се приема, ръчно се сортира, рони се и след това постъпва за мачкане;
  • ферментационна зона – на открито са разположени три винификатора с вместимост по 5 t.

В закритото помещение се намират и пластмасовите бидони, в които виното отлежава. Няма бутилиране на вино на обекта. То се продава в пластмасови туби.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 42-09/29.10.2013 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

На обекта не се експлоатират хладилни и климатични инсталации, както и източници подлежащи на контрол по Закона за атмосферния въздух ( ДВ, бр. 45/1990г. с изм. и доп. ).

3.2. Компонент «Води»

За обекта – винарска изба „Вини Кономлади" в процеса на проектиране и строителство има издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води с № 43720016/18.03.2010 г. При проверката се установи, че няма заустване на отпадъчни води в дере, приток на река Мелнишка. Производствените отпадъчни води от измиването на винификаторите и пластмасовите бидони, заедно с битовите отпадъчни води от един водоползвател на площадката се събират в изгребна яма. При проверката е представен договор № 22/15. 05. 2013 г. с „УВЕКС" ЕООД, гр. Сандански за изгребване на утайките от ямата.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

При проверката се установи, че в производствената си дейност дружеството не употребява химични вещества и смеси класифицирани, като опасни съгласно ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.).

3.4. Фактор «Отпадъци»

От дейността на обекта се образуват негодни за консумация и преработване материали, които се осоляват и съхраняват в обособено в лозовия масив място. Същите се използват за уплътняване на лозите.
Дружеството пуска на пазара опакована стока (вино) в пластмасови туби. Общото количество на пуснатите на пазара опаковки с вино не надвишава 500 бр. годишно. Част от виното се предлага, като наливно. Съгласно чл. 11 от ЗУО дружеството дължи продуктова такса определена в размер и по ред с Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ, бр. 75/2012 г. ). При проверката не са представени документи удостоверяващи изпълнението на задълженията съгласно чл. 2 от цитираната наредба.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно фактор «Отпадъци»

1. Да се представят в РИОСВ - Благоевград копия от документите удостоверяващи заплащането на продуктова такса за пуснатите на пазара опаковани стоки за периода януари – ноември 2013 г. Срок: 20.11.2013 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.