Съдържание

Посетители

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК” ООД, с. Хърсово

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Винарска изба Вила Мелник" ООД, с. Хърсово

На основание Заповед № 301/16.10.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.10.2013 г. беше извършена проверка на място и по документи на обект - винарска изба „Вила Мелник", находяща се в землището на с. Хърсово, общ. Сандански експлоатирана от "Винарска изба Вила Мелник" ООД. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Обектът – винарска изба се състои от три зони:

  • приемна зона – гроздето се приема, сортира се ръчно и чрез елеватор отива първо в машината за ронене, а след това и в машината за мачкане;
  • ферментационна зона – в нея се намират ферментатори с различна вместимост и два ротовинификатора с вместимост по 10 t;
  • зона за стабилизиране, бутилиране и изба.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  1. климатични и охладителни инсталации;
  2. пречиствателна станция за отпадъчни води;
  3. помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  4. помещения и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат беше съставен Констативен протокол № 41-09/29.10.2013 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

Относно спазване изискванията на Наредбите за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и Регламент (ЕО) № 842/2006 , относно някои флуорирани парникови газове (ФПГ) – на обекта се експлоатират следните инсталации:

  • 1 бр. хладилна инсталация, съдържаща 37,5 кг R 410 А;
  • 1 бр. хладилна инсталация, съдържаща 8,5 кг R 404 А, която до момента не е използвана;
  • 1 бр. колонен климатик, съдържащ 4,2 кг R 410 А.

При проверката не са представени досиета на системите, в които да са отразени необходимия брой проверки за херметичност/течове на системите извършени от лице, притежаващо необходимия документ за правоспособност, при спазване изискванията за периодичност.

3.2. Компонент «Води»

На площадката е изпълнена разделна канализационна система. Зауства се смесен поток пречистени битовофекални и производствени отпадъчни води. Пречиствателното съоръжение за битовите отпадъчни води се състои от съоръжение за биологично и механично пречистване. Производствените отпадъчни води се пречистват само в механично съоръжение за утаяване. Сигнализиран е пункт за собствен мониторинг. Монтирано е измервателно устройство за измерване на количеството на заустваните отпадъчни води. Сключен е договор с акредитирана лаборатория за изпълнение на собствения мониторинг и в момента на проверката се представя протокол от изпитване, от който се вижда, че има превишение на ИЕО по показатели „БПК" и „ХПК", съгласно определените в издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води с №43740004/17.08.2012г.
При проверката е взета проба за физикохимичен анализ от отпадъчни води на изход от ПСОВ преди заустване в дере, приток на река Мелнишка.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС, обн. ДВ, бр.10/2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.) и във връзка с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.).
При проверката се установи, че в производствената си дейност дружеството употребява опасни химични вещества и смеси, а именно натриева основа, лимонена, киселина, калиев метабисулфит и серниста киселина. Тези химикали се съхраняват в две специално обособени за целта помещения – помещение за съхранение на натриевата основа и помещение за съхранение на останалите химични вещества. В момента на проверката на обекта не са налични информационни листове за безопасност за тях. Не изготвена и документацията касаеща организацията на съхранението на химикали на обекта, съгласно цитираната наредба.

3.4. Фактор «Отпадъци»

За отпадъците, които се генерират на площадката дружеството е провело процедурата по реда на Наредба № 3/2004 г. за класификацията на отпадъците, като има заверени работни листове. Класифицираните отпадъци са с кодове 150101, 150203, 150107, 020704, 020705, 200301, 200121. На обекта са обособени места за съхранението им на мястото на тяхното образуване, които са обозначени със съответните надписи. Към момента на проверката не са образувани количества от отпадъци с кодове 200121, 150101 и 150203. Отпадъци с кодове 020704 и 020705 се съхраняват на открита площадка заградена с мрежа. Отпадък с код 020704 е под наблюдение и контрол на агенцията по лозята и виното. Към момента на проверката се водят преговори с фирма за неговото оползотворяване.
На обекта се представят три броя отчетни книги по приложение №1 от Наредба №2 (ДВ, бр. 86/2013 г.), водени съгласно изискванията на цитираната наредба. Представен е и договор с фирма за транспортиране и депониране на отпадък с код 200301. В РИОСВ – Благоевград е проведена процедура по основно охарактеризиране на смесените битови отпадъци предназначени за депониране.
Като лице пускащо на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (опаковки), дружеството изпълнява своите задължения чрез колективна система представлявана от „Булекопак" АД.
От дейността на обекта се образува отпадък с код 150110*, за който не е извършена класификация по реда на Наредба № 3/2004 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Относно компонент «Въздух»

1. Да се въведат и водят 3 броя досиета на системите, съгласно приложение №3 към чл. 3, ал. 2 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове. Копия от тях да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.11.2013 г. Отг.: Управителя

Относно фактор «Отпадъци»

1. Да се представят в РИОСВ - Благоевград необходимите документи по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.) за опаковките от химикали. Срок: 18.11.2013 г. Отг.: Управителя

Относно фактор «Опасни химични вещества и управление на риска»

1. Да бъдат изискани от доставчиците на употребяваните на обекта химикали, информационни листове за безопасност за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP. Копия от тях да бъдат предоставени в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.11.2013 г. Отг.: Управителя
2. Във връзка с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.) да бъдат изготвени документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от нея. Копия от тях да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград. Срок: 30.11.2013 г. Отг.: Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.