Съдържание

Посетители

В момента има 69  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Ванико” ООД – гр.Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Ванико” ООД – гр.Благоевград

На основание Заповед №100/18.04.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 26.04.2013 г. беше извършена проверка на място на производствените площадки на „Ванико” ООД, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Георги Попов“ №44 и Промишлена зона, м. „Тишански ливади“. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

Цех 1:

 • „Термично отделение“;
 • склад „Метали и разкройка“;
 • участък „Щанцоване и студено изтегляне“.

Цех 2:

 • участък „Стругове“;
 • участък „Фрези“;
 • участък „Ерозийни машини“;
 • участък „Шлосери“;
 • участък „Монтажен“.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на нестандартни машини, съоръжения и инструменти.

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент 1272/2008 – CLP на  Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

Дружеството е потребител по веригата на химични вещества смеси.

При проверката се установи, че в производствената си дейност дружеството употребява следните опасни химични вещества и смеси – евродизел, който се употребява  за отоплението на Цех 1 и се съхранява в съд с вместимост 5м3, охлаждащи течности за машините, вакуумно масло, индустриално масло и хидравлично масло. На площадката на Цех 1 има участък за производство на детайли от пластмаса. Като суровина се използва поликарбонат. За употребяваните на обекта химикали дружеството притежава информационни листове за безопасност, които бяха представени при проверката.

За употребяваните химични вещества и смеси дружеството  притежава Информационни листове за безопасност.

Складовото помещение е с ограничен достъп, има осигурени абсорбиращи материали в случай на разлив.

3.2. Компонент „Води“

Дружеството е абонат на „В и К“ ЕООД гр.Благоевград. Представена е фактура за м. април - 234 куб.метра. Вода се ползва за питейно-битови нужди. Отпадъчните води, които се формират на площадката са битови и се заустват в канализационната мрежа на гр. Благоевград, експлоатирана от „В и К“ ЕООД гр.Благоевград.

За технологични нужди се използва дейонизирана вода, която е в оборотен цикъл.

3.3. Фактор „Отпадъци“

Към момента на проверката е извършена класификация на отпадъците със следните кодове – 13 02 05, 12 01 01, 12 01 03, 12 01 05 и 20 01 21. И на двете производствени площадки металните и пластмасовите отпадъци се съхраняват разделно на мястото на тяхното образуване. От дейността на обекта се образува и отпадък с код 13 02 05, но в минимални количества. За предаване на генерираните на обекта отпадъци се представя писмен договор. Представят се и 5 броя отчетни книги за образуваните на обекта отпадъци, които са по Приложение №1 от Наредба №2 (ДВ, бр. 10/2013г.). И на двете производствени площадки се образуват отпадъци, които не са класифицирани, съгласно изискванията на Наредба №3 (ДВ, бр. 44/2004г.), а именно абсорбенти и филтърни материали и излезли от употреба дървени палети. Дружеството е оторизиран дистрибутор на SKF и пуска на пазара опаковани стоки. Съгласно чл. 59, ал.1 от ЗУО (ДВ, бр. 53/2012г.) за тази своя дейност то дължи продуктова такса в размер определен по реда на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на такса за продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци.

3.4.  Компонент „Атмосферен въздух“

Отоплението на цеха на площадка №1 се осъществява с котел с топлинна мощност 175 kw, изгарящ течно гориво – нафта. Котелът не подлежи на контрол чрез измервания, съгл. Наредба №1 (ДВ, бр.64/2005г.). За отоплението и охлаждането на производствените помещения разположени на площадка №2 се използват три броя чилъри със съдържание на охлаждащ агент R22. При проверката не се представят досиета на системите, съгласно Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент 1005/2009, относно веществата, които нарушават озоновия слой.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Във връзка с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.), да бъдат изготвени документите по чл.4, т.7, т.8 т.9, т.10 и т.11. копия от тях да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград.
 • Да се представят в РИОСВ – Благоевград копия от досиетата на системите на 4 бр. чилъри инсталирани в работните помещения на площадка №2.
 • Да се извърши класификация на описаните некласифицирани отпадъци, образувани от дейността на дружеството, съгласно изискванията на Наредба №3 (Дв, бр. 44/2004г.).
 • Да се представи документ удостоверяващ изпълнението на задълженията за заплащане на продуктова такса за пуснатите на пазара опаковани стоки.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.