Съдържание

Посетители

В момента има 21  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, Компресорна станция „Петрич“

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, Компресорна станция „Петрич“ 

На основание заповед № 162/25.06.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.06.2013 г. беше извършена проверка на място и по документи по изпълнение на условия  в Комплексно разрешително № 369-НО/2008 г. на „Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, Компресорна станция „Петрич”.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване изпълнение на  условия в Комплексно разрешително № 369-НО/2008 г. на „Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, Компресорна станция „Петрич”, вкл. и по изпълнение на плана на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда, и спазване на нормативните изисквания, заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Основна дейност на дружеството е Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 62.59MW (т.1.1 от Приложение 4 на ЗООС).

2.1 Контрол по изпълнение на  условия в Комплексно разрешително № 369-НО/2008 г. на „Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, Компресорна станция „Петрич”.

Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката се установи, че:

Условие 9.4.1 – НДЕ за SO2 и NOx се спазват. Емисиите на СО се превишават съгласно условие 9.1.1, таблица 9.1.1 – продължение.Съгласно протокол № 01-1956/21.12.2012 г. и протокол № 01-1960/21.12.2012 г. За ГТКА №1 и №2. На ИАОС – София, се констатира намаляване на замърсяването по показателя въглероден оксид СО в сравнение с предходни СПИ.

Сравнено с текущата месечна санкция, наложена с Наказателно постановление № С-04-20/22.03.2012 г. се получава намаляване от 2597 лв./месец на 840 лв./месец. Наложена с Наказателно постановление № С-04-20-1/29.01.2013 г.

2.2 По отношение изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, обн. ДВ. бр. 43/29.04.2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ. бр. 96/07.11.2008 г.)

При проверката се установи, че е изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети със съдържание съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/29.10.2008 г.

опазване на околната среда – мерки за намаляване на отрицателните последици и план за изпълнение на предложените мерки

3. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката не се констатира, неизпълнение на проверените условия от Комплексно разрешително   № 369-НО/2008 г. на „Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, Компресорна станция „Петрич”.