Съдържание

Посетители

В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„БОИЛ“ ООД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БОИЛ" ООД, гр. Петрич

На основание заповед №326/18.11.2013г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.11.2013 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на "Боил" ООД, в гр. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

- Цех „Кроялен";
- Цех „Шивален"

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство на обувки.

3.1. Фактор "Отпадъци"

Образуваните от производствената дейност отпадъци са класифицирани съгласно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012 г.). Производствените отпадъци се съхраняват разделно в обособени за целта места.
На обекта се представят три броя отчетни книги за образувани производствени и/или опасни отпадъци по приложение № 1 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр.86/2013г.). Същите се водят в съответствие с нормативните изискванията. Представят се договори за предаване на отпадъци.
Дружеството е вносител на опакована стока, за която дължи продуктова такса съгласно чл. 59 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.).
Към момента на проверката не се представят документи, удостоверяващи заплащането на дължимата продуктова такса.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.), както и във връзка с дадените предписания в КП №25-06/14.06.2012 г. на РИОСВ-Благоевград.
При проверката се установи, че предписанието дадено с цитираният протокол е изпълнено. Дружеството е изискало информационни листове за безопасност за всички химикали, които до този момент е употребявало. Към момента на обекта не се съхраняват химикали, т.к. се използват количества, които да задоволяват ежедневните нужди на производството. В съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), дружеството е обособило помещение за съхранение на химикали.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух"

3.3.1. Организирани източници на емисии от производствена дейност – емисии на летливи органични съединения от инсталация за производство на обувки. Над местата за основно залепване е изградена локална вентилация съгласна чл. 30, буква „л" от Закона за чистотата на атмосферния въздух /Закона/ (ДВ, бр. 45/1996 г. ). В тази връзка дружеството има задължение да извърши регистрация на инсталацията за производство на обувки, попадаща в приложение №1 на Наредба №7 от 2003 г. За това е необходимо да подаде в РИОСВ-Благоевград заявление по образец с приложени към него документи по чл. 30, буква „л", ал. 3 и ал. 4 от Закона. В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за изразходваните количества органични разтворители, съгласно които не се превишава праговата стойност за консумация на същите.
3.3.2. Относно спазване на изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 г. относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр. 2/2011 г.) - за отопление на двата цеха се използват четири броя колонни климатични инсталации със съдържание на R22 по 4,7 кг. За охлаждане на готовите обувки се използва охладителна машина.
При проверката се представят пет броя досиета на системите, в които са отразени необходимите проверки за херметичност.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите"

  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград документи, които да удостоверяват изпълнението на чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2013г.). Срок: 20.12.2013г. Отг. Управител

4. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №56-25/27.11.2013 г.
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.