Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„БМВ - 2000” ООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БМВ - 2000” ООД - гр. Благоевград


На основание заповед №136/28.05.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 05.06.2013 г. се извърши проверка на място на обект „Товарище и претоварище на петролни деривати“, собственост на „БМВ – 2000“ ООД, находящ се в град Благоевград, ул. „Георги Попов“ №2. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Обектът „Товарище и претоварище на петролни деривати“ се състои от склад за светли горива с резервоарно стопанство, ж.п.- естакада и автоестакада със съответните колектори, помпени групи за обслужване на резервоарното стопанство, обваловки и пречиствателни съоръжения за отпадните води, административни помещения и портали. Петролната база е с бетонирана площадка, наземно разположен резервоарен парк, оборудван с бетонови обваловки и система за контрол на течове. Тръбопроводните системи, които осигуряват връзките между съоръженията и функционирането на системата за приемане, съхраняване и експедиция на горива са наземни, стоманени. За всеки вид гориво са обособени самостоятелни магистрали, които са маркирани по съответния начин. Тръбопроводите са съоръжени със спирателни кранове. Отварят се тези, които осигуряват отвеждането на съответния нефтопродукт в нужния резервоар. За изпускане на образувалите се пари и за изравняване на налягането към резервоарите за съхранение на нефтопродукти има приспособени дихателни клапани, а на резервоарите за съхранение на бензини има изградена автоматизирана система за отвеждане на парите (VRU).

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Всички резервоари на площадката са вертикални, цилиндрични с неподвижен покрив и отговарят на изискванията на Приложение №1 към чл. 3 ат Наредба №16 (Дв, бр. 75/1999г.).

Разтоварването на ж.п.-цистерните се извършва чрез щуцерна връзка и помпи, съгласно изискванията на Наредба №16. Товаренето на автоцистерните се извършва по долен способ – изградени са два острова с по три хидранта, съгласно изискванията на Приложение №3, към. Чл.6 от Наредба №16.

Изградена е и действа VRU – инсталация за рециклиране на бензиновите пари от резервоарния парк и автоналивната естакада. Втечнените бензинови пари се връщат обратно в резервоарния парк. Всички съоръжения на обекта се експлоатират при спазване на нормите за допустими емисии на ЛОС и в съответствие с техническите изисквания на Наредба №16.

Дружеството експлоатира и бензиностанция, която отговаря на изискванията на Наредба №16 относно инсталациите за съхранение на бензини. Във връзка със спазване на изискванията на чл.14а – 14д. от Наредба №16, относно оборудването на бензиноколонките с етап II за улавяне на бензиновите пари от резервоари за гориво на МПС е констатирано, че към момента колонката за бензин не е оборудвана по този начин. Срокът за привеждане в съответствие на съществуващи бензиностанции е 31.12.2016г.

3.2. Компонент „Води”

Дружеството е абонат на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград и има сключен договор за отвеждане на отпадъчните води и пречистване на производствените и битови отпадъчни води от обекта, зауствани в градската канализация, съгласно изискванията на Наредба №7/2000г. Площадката е оборудвана с пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител (нефтозадържател). Съгласно цитирания договор, дружеството няма задължения за извършване на собствен мониторинг. Във връзка със сключването на същия договор е извършен собствен контрол, резултатите, от който показват спазване на нормите за градска канализация.

Водоползването за питейно - битови нужди е от водопроводната мрежа. За противопожарни нужди има издадено Разрешително за водовземане от подземни води № 41590061/12.04.2007г.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и във връзка със ЗООС (ДВ, бр. 91/2002г., с изм. и доп.).

Дружеството има издадено Разрешително за експлоатация и за въвеждане на система за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества №36/2007г. издадено от министъра на околната среда и водите.

При проверката че установи, че операторът предприема всички необходими мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда, произтичащи от класификацията му, като предприятие с нисък рисков потенциал.

Предстои във връзка със Закона за изменение и допълнение на  ЗООС (Дв, бр. 32 от 24.04.2012г.), в срок до 01.О7.2013г. министърът на околната среда и водите да отмени издадените разрешителни за предприятия с нисък рисков потенциал.

За всички употребявани химикали дружеството притежава актуални ИЛБ, т. е. те са в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.

На обекта има изготвена документация, която отговаря на изискванията на чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (Дв, бр. 43/2011г.).

3.4. Фактор „Отпадъци”

За дейността на обекта дружеството притежава заверени работни листове за отпадъци с кодове 160708* - отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти, 130502* - утайки от маслено-водни сепаратори, 150202* – абсорбенти замърсени с опасни вещества.

Образуваните отпадъци се съхраняват в специално обособено за целта закрито помещение, като под съдовете за съхранение на нефтопродукти има събирателни вани.

Съгласно изискванията на чл.44 от ЗУО, дружеството е представило в ИАОС, гр. София годишните си отчети по отпадъци. Видно от тях, дружеството не е предавало отпадъци през 2012г.

На обекта има и се води редовно една отчетна книга по приложение №2 от Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци (ДВ, бр.10/2013г.).

При проверката не се констатира замърсяване на обекта с отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

  • Да бъде изготвена и представена в РИОСВ – Благоевград оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Оценката да бъде документирана във формата утвърден със Заповед № РД – 288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Копие от оценката да бъде представено в РИОСВ – Благоевград. Срок: 05.07.2013г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.