Съдържание

Посетители

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„БЛАГОЕВГРАД БТ” АД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „БЛАГОЕВГРАД БТ” АД - гр. Благоевград

На основание Заповед № 261/28.08.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.09.2013 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Благоевград БТ” АД, находяща се в град Благоевград, ул. “Покровнишко шосе” № 1. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.

 

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

- парокотелна централа (ПКЦ);

- харманоподготвителни цехове (ХПЦ)- №1 и №2;

- цех „производство на цигари”;

- цех „филтров”;

- климатично отделение и компресорно;

- складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

- складове и площадки за съхранение на генерираните отпадъци;

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

При извършването на проверката е съставен Констативен протокол №34 - 09/17.09.2013 г., в който са отразени следните обстоятелства и факти:

 

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

3.1.1. Източници на организирани емисии от горивни процеси

Обектът притежава парокотелна централа с четири броя парни котли (2 бр. тип ПКМ 6.5 и 2 бр. тип КМ 12), с обща номинална мощност 28 МW. Димните газове се изпускат през 4 броя комини.

С писмо на РИОСВ-Благоевград изх.№ 2814(1)/02.08.2012 г. е утвърден доклад за извършени собствени периодични измервания (СПИ) на концентрациите, на вредни вещества от 3 броя котли, изгарящи природен газ. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии.

3.1.2. Организирани източници на емисии от производствена дейност.

Източник от прахови емисии е ХПЦ (харманоподготвителен цех). Последните СПИ са извършени през декември 2012 г. Няма нарушени норми на допустими емисии. Към ХПЦ няма изградена обезмирисителна инсталация.

3.1.3. Относно спазване изискванията на Наредбите въвеждащи Регламент (ЕО) № 842/2006 г. и Регламент (ЕО) 1005/2009, дружеството експлоатира 21 стационарни, хладилни и климатични инсталации със съдържание над 3 кг контролирани вещества (8 бр. инсталации със съдържание на охлаждащ агент R 22 и 13 бр. със съдържание на R 407 С и R 134 А) . От 3 бр. климатични системи през април 2013 г. е извлечен охлаждащия агент R 22 и е заменен с R 134 А. Извлеченият R 22 се съхранява в склад на дружеството с ограничен достъп.

При проверката се представят досиета на системите на всички хладилни и климатични инсталации, в които са отразени необходимият брой проверки за течове/херметичност, както и подмяната на охлаждащия агент. Проверките се извършват от лице притежаващо необходимият документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.

3.2.  Компонент «Води»

Отпадъчните води, които се формират на площадката в гр. Благоевград и складова база – с. Изгрев се заустват в канализационните мрежи на населените места въз основа на сключени договори с «В и К» ЕООД, гр. Благоевград.

Съгласно договора, за базата в с. Изгрев, «Благоевград – БТ» АД има задължение да осъществява собствен мониторинг за заустваните отпадъчни води 2 пъти годишно. В РИОСВ-Благоевград е представени протоколи от изпитване, издадени от РЛ Благоевград. Няма нарушения на емисионните норми за канализационна мрежа без селищна ПСОВ.

За площадката в гр. Благоевград дружеството  извършва  изследване на отпадъчните води, въпреки че няма изрично задължение за собствен мониторинг. Представени са протоколи от изпитване, издадени от РЛ Благоевград. Няма нарушения на емисионните норми съгласно изискванията на Наредба № 7/2000 г., за канализационна мрежа със селищна ПСОВ и конкретно определени за обекта с договора.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 63/2010г.), както и във връзка със задълженията на дружеството, като «потребител по веригата» на ОХВ и смеси, произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP.

При проверката се установи, че употребяваните на обекта химикали се съхраняват в седем складови помещения. Съхранението на химикалите е организирано, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.). Дружеството е изготвило и представило в РИОСВ – Благоевград оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси.

За всички употребявани и съхранявани на обекта ОХВ и смеси дружеството е изискало от доставчиците си и съхранява актуални информационни листове за безопасност, които са  в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на CLP – Регламент.

От 01. 09. 2013 г. склад „Машини и резервни части“ и склад „ГСМ“ са освободени, тъй като предстои разрушаване на сградата, в която са се помещавали. Към момента на проверката химикалите от тях са преместени в помещения за временно съхранение, като съхранението им в тях също е организирано, съгласно изискванията на цитирана наредба.

3.4. Фактор «Отпадъци»

„Благоевград БТ” АД е провело процедурата по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.), като има заверени работни листове за всички видове отпадъци, които се образуват от дейността.

Дружеството притежава разрешително за дейности с отпадъци № 01-ДО-091-0/ 06.08.2008 г. с последващи изменения и допълнения. С Държавен вестник брой 53 от 2012 г. е обнародван Закон за управление на отпадъците. Съгласно § 6 от ПЗР на ЗУО (обн. ДВ, бр. 53/ 2012 г.) издадените разрешения, по реда на отменения Закон за управление на отпадъците запазват действието си до изтичането на срока им, но не по-късно от три години от влизането в сила на новия закон.

Генерираните от дейността на дружеството отпадъци се съхраняват разделно, като местата са обозначени с кодовете на съхраняваните отпадъци по Наредба № 3. Опасните отпадъци са с ограничен достъп.

На обекта се представят 23 бр. отчетни книги за отпадъците по Приложение №2 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, заверени в РИОСВ – Благоевград, които са водени редовно съгласно изискванията на същата наредба. В срок до 31.03.2013 г. в ИАОС - София са представени годишните отчети за отпадъци за календарната 2012 г.

За предаването на отпадъците при проверката са представени договори с фирмите „Феникс-Дупница” ООД, гр. Дупница, „КИД” ЕООД, гр. Пловдив и „Екоклект“ АД, гр. София Установи се, че отпадъци са предавани и на фирма „Евроимпекс – Благоевград“ ООД, гр. София, но договор с нея не беше представен при проверката.

Като лице пускащо на пазара опаковки, дружеството изпълнява своите задължения чрез колективна система „Екоклект“ АД, гр. София договорът, с която не беше представен при проверката.

 

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 

 

  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград договорите за предаване на отпадъци с „Евроимпекс – Благоевград“ ООД, гр. София и договора с организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоклект“ АД, гр. София. Срок: 23.09.2013 г.Отговорник: Изп. директор