Съдържание

Посетители

В момента има 241  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„БКС” ЕООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БКС” ЕООД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед №109/07.05.2013 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.05.2013 г. беше извършена комплексна проверка на място на производствената площадка на „БКС” ЕООД, находяща се в м. „Мочура”, землище на град Гоце Делчев.

Проверката е извършена във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • асфалтосмесителна инсталация;
  • бетонов център;
  • рециклиращо съоръжение за остатъци от бетонови разтвори;
  • съоръжения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • площадка за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е строителство на сгради, съоръжения и пътища, като част от тази дейност е производството на асфалтови и бетонови смеси и варови разтвори. Производствената дейност се извършва на една площадка, заедно с ТМСИ на „Бистрица 2002“ ЕООД - гр. Гоце Делчев.

3.1. Компонент Атмосферен въздух

Дружеството експлоатира асфалтосмесителна инсталация тип „SIM EASYBATCH-I 604”, с производителност 90 т/ч. Асфалтосмесителя е съоръжен с пречиствателно съоръжение тип ръкавни филтри, които се почистват въз основа на сключен договор.

Дружеството е извършило собствени периодични измервания през 2012 г. и 2013 г. Измерванията показват превишаване на ПДЕ по показател “прах“, съгласно чл.11 от Наредба №1/2005 г.(ДВ, бр.64/2005 г.).

Поради малкия размер на получената санкция (3.50 лв.) същата не е наложена.Останалите показатели-въглероден оксид и органични вещества по чл.27 и канцерогенни вещества по чл.17 от Наредба №1/2005 г., не превишават нормите за допустими емисии.

От началото на 2013 г. асфалтосмесителната инсталация не е работила.

3.2. Компонент Води

От дейността на бетоновият център се формират отпадъчни води от измиване на бетоновозите, като водите се рециклират в съоръжение за остатъци от бетонови разтвори. Остатъчната вода се ползва оборотно за разреждане на остатъчния бетон в бетоновоза.

Площадковите води се отвеждат в утаителите на ТМСИ, разположена на обща площадка, за има разрешително за заустване №43120050/10.08.2011 г., издадено на „Бистрица-2002“ ЕООД.

3.3.Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп. ) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.

На мястото на извършване на производствената дейност се провериха съоръженията за съхранение на опасни химични смеси. Битумната смес се съхранява в 3 бр. цистерни по 80 тона всяка.Около цистерните е изградена обваловка, не са констатирани разливи на битум.

Цимента се съхранява в два бр. силози.Няма констатирани замърсявания.

Има налични информационни листове за безопасност и за двете смеси. Инструкциите за безопасно съхранение са налични на площадката.

Дружеството е изготвило документирана оценка за безопасно съхранение на опасните химични смеси, съгласно задълженията им произтичащи от Наредбата за реда и начина на съхранение на хим.вещества и смеси.На място се установиха някои наличности по т.3-1,2,3 и 4.

Дадено 1 бр.предписание относно отстраняване на неточности при изготвяне на документираната оценка.

3.4. Компонент „Земи и почви“

Даденото предписание от предходна проверка, с КП  №49-10/31.06.2012 г., за освобождаване на площта заета с инертен материал в близост до рециклиращото съоръжение за отпадъци от бетонови разтвори, е изпълнено в деня на проверката.

3.5. Фактор Отпадъци

Дружеството притежава рег.документ № 01-132-01/24.11.2010 г. за дейност по транспортиране на отпадъци ( кодове 170107,170504 и 200301). От представената отчетна книга е видно, че дружеството не е извършвало тази дейност, през предходната календарна година.

Предписание дадено с КП №49-10/21.06.2012 г.е изпълнено.Извършена е класификация на отпадъци с кодове 120101 и 191202, съгласно чл.7 от Наредба №3 (ДВ, бр.23/2012г.).Същите се предават въз основа на сключен договор.

На обекта не се извършва поддръжка на автопарка, собственост на дружеството.Автомобилната техника се поддържа в автосервизи.

Представят се 2 бр. отчетни книги, които се водят съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ, бр.95/2006г.), която е отменена с Наредба №2/22.01.2013 г.(ДВ, бр.10/2013г.), съгласно която отчетните книги се водят до 6 месеца от влизане в сила на наредбата.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
  • Да се отстранят неточностите, допуснати при изготвяне на документираната оценка за съхранение на ОХВ и смеси, в част 3, изисквания 1, 2, 3 и 4. Срок : 01.07.2013г. Отг. Управителя

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.