Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Бистрица-2002” ЕООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Бистрица-2002” ЕООД - гр. Гоце Делчев

На основание заповед №109/07.05.2013 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 23.05.2013 г. беше извършена комплексна проверка на място на производствената площадка на „Бистрица-2002” ЕООД, находяща се в м. „Мочура”, землище на гр. Гоце Делчев.

Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • ТМСИ - 2 бр.;
  • ремонтна работилница;
  • концесионна площ „Марчево”, землище на с. Гърмен;
  • концесионна площ „Гоце Делчев- блок 1“.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството - производство на инертни материали - пясък и чакъл за строителството. Производствената дейност се извършва на една площадка(заедно с дейността на бетонов център).

3.1.  Компонент „Атмосферен въздух”

На площадката на „Бистрица- 2002” ЕООД са разположени 2 бр. ТМСИ.

Преди обработка (натрошаване, пресяване, смилане и др.), суровият материал са навлажнява с вода, с което се спазват изискванията на чл. 70, ал.7 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.), относно ограничаване емисиите на прахообразни вещества при обработка на твърди прахообразни материали.

Добитият материал(различни фракции) се съхраняват на открито. По време на   проверката  ТМСИ не работи, извършва се оросяване на площадката на дружеството.

3.2.  Компонент „Води”

ТМСИ е оборудвана с 2 бр. утаители, единия от които е пълен, а другия се изгребва.

Дружеството изпълнява задълженията си съгласно изискванията на разрешително за заустване  №43120050/10.08.2011 г. за ползване на воден обект р.Места, за заустване на промишлените отпадъчни води, формирани от промиване на речна баластра.

По време на проверката се установи, че не се заустват отпадъчни води и не е извършено пробовземане.ТМСИ не работи от м.април 2013г.

Дружеството е представило резултатите от извършения мониторинг за 2012 г.,приложени към годишния доклад за изпълнение на условията, определени в разрешителното. Резултатите показват, че се спазват ИЕО(емисионните норми).

Към момента на проверката, за 2013 г., не е извършван собствен мониторинг.  Очаква се след възстановяване на  работата на ТМСИ да се вземе проба, след което РИОСВ да бъде уведомена за резултатите от мониторинга на отпадъчните води.

Дадено предписание във връзка с  почистване на утаителите.

3.3. Направление „Земи и почви”

  • Концесионна площ „Марчево”, землище на с. Гърмен

Периодично се извършва добив на инертни материали  от находището. Не се констатират нарушени и замърсени терени извън определените.

  • Концесионна площ „Гоце Делчев - блок 1”

Не се констатират нарушени терени, извън определените.

  • Производствена площадка“ ТМСИ, бетонов център и ремонтна работилница“

Няма промяна по отношение наличието  на инертни материали в близост до рециклиращото съоръжение за остатъци от бетонови разтвори и площта ползвана за депо за утайки от пречиствателното съоръжение за отпадъчни води спрямо предходната проверка. Предприети са мерки за преместване на инертния материал в деня на проверката.

3.4. Фактор „ОХВ“

Не произвеждат, не употребяват и не съхраняват опасни химични вещества  и смеси.

3.5. Фактор „Управление на отпадъците“

На площадката не се образуват отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
  • След почистване на утаителите, да се уведоми РИОСВ писмено. Срок - 15.06.2013 г., Отг. - Управителя

 

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.