Съдържание

Посетители

В момента има 18  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Биляна нитуеър” ЕООД - гр. Петрич“ЮСИ” ООД - с.Филипово, Община Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Биляна нитуеър" ЕООД - гр. Петрич

 

На основание заповед №283/24.09.2013 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 08.10.2013 г. беше извършена проверка на място на обект "Предприятие за производство на трикотажни изделия", находящ се в град Петрич, ул. "Цар Симеон" № 70, експлоатиран от "Биляна нитуеър" ЕООД гр.Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Цех "Плетачен" ;
- Цех „Конфекция";
- Цех „ВТО" (водно-топлинна обработка, бивш цех „Багрилен");
- Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)- пречистват се производствени води от багрилния цех;
- помещения за съхранение на опасни химични вещества и препарати;
- помещения и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
Към момента на проверката производствената дейност извършвана от „Биляна трико"АД се извършва от „Биляна нитуеър" ЕООД, която е наемател на ПИ №56 126.282, наемател на машини, съоръжения, офис оборудване, мебели, моторни превозни средства и други по силата на сключени писмени договори от дата 14.02.2013 г.

3.1. Фактор „Отпадъци"
За отпадъците, които се генерират на площадката дружеството не е извършило класификация съгласно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.23/2012 г.). Извършваната дейност с отпадъци е временно съхранение.
На обекта не е обособено складово помещение за съхранението на опасните отпадъц, но същите се съхраняват разделно на мястотото на образуване. Не се води отчетност на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн.ДВ, бр.10/2013 г.). До момента не са предавани отпадъци от „Биляна нитуеър" ЕООД. Готовата продукция се реализира извън границите на Р България, а суровините и материалите се доставят от дистрибутори.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух"
1. На обекта се експлоатира ПКЦ с 3 бр. парни котли, като два от тях използват гориво природен газ, а другият изгаря нафта. От името на дружеството-наемател не са извършвани СПИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Последните измервания са извършени през 2012 г. и са валидни за 2012 г. и 2013 г.
2. За климатизация на производствените помещения се използват 4 бр. климатични инсталации, попадащи в обхвата за контрол съгласно Наредбата за установяване на мерки по прилагате на Регламент /ЕО/ № 842 / 2006, относно някои флуорирани парникови газове. Поради отсъствие на лицето, отговорно за съхранение на документацията при проверката не се представят досиета на системите на климатичните инсталации и не може да се извърши проверказа за направени записи на проверки за херметичност. Представя се фактура за изготвяне на досиета и проверки за херметичност от дата 02.07.2013 г.

3.3. Компонент „Води".
ПСОВ, разположена на площадката съгласно договора за наем се експлоатира от „Биляна нитуеър" ЕООД, считано то 14.02.2013 г.
Не е актуализиран договорът с „ВиК" ЕООД за приемане на отпадъчните води от обекта във връзка с промяната на експлоатационното дружество.
Води се лабораторен дневник за контрол по показатели pH и температура на заустваните отпадни води в канализационната мрежа.
Подготвено е възлагателно писмо до РЛ-Благоевград за изпълнение на собствения мониторинг (вх. №276/04.10.2013 г. в РЛ-Благоевград към ИАОС). Пробовземането предстои като резултатите от изпитването ще бъдат представени допълнително в РИОСВ-Благоевград.
В цех „Водно-топлинна обработка" (бивш апретурен) багренето е намаляло т.к. се работи вече с багрена прежда и се извършва само пране и омекотяване.

3.4. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ,бр.10/2000 г.,посл. изм. ДВ, бр.84/2012 г.). В производствената си дейност дружеството употребява опасни химични вещества и смеси в цех „Водно-топлинна обработка". За част от тези материали дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност, които са в съответствие с изискванията на чл. 31 то Регламент REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – СLP. Химикалите се съхраняват в самия цех и в складово помещение към него, като в склада се съхраняват съвместно празни и пълни опаковки, голяма част от съдовете се съхраняват отворени. Съвместно се съхраняват течни, твърди и прахообразни химични вещества. Подът на помещението е замърсен с химикали.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
4.1. Фактор „Отпадъци"
Да се извърши класификация на отпадъците като в РИОСВ-Благоевград се представят документите, изискуеми в чл. 7 от Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012г.). Срок: 30.10.2013г. Отг. Управител
Да се заверят в РИОСВ-Благоевград отчетни книги по приложение №1 от Наредба №2 (ДВ, бр. 86/2013 г.).
Срок: 30.10.2013г. Отг. Управител

4.2. Компонент „Атмосферен въздух":
Да се представи в РИОСВ-Благоевград 4 бр. „Досиета на системите" за проверка. Срок: 15.10.2013 г. Отговорен: Управител

4.3. Компонент „Води
Да се представи в РИОСВ-Благоевград договор сключен с „ВиК" ЕООД, гр. Петрич по реда на Наредба №7/2000 г. (ДВ, бр. 98/2000 г.).Срок: 15.10.2013 г.Отговорен: Управител

4.4. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска"

Съхранението на употребяваните на обекта химикали да бъде организирано съгласно изискванията на чл. 6 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011г.) и в съответствие с изискванията за съхранение, отбелязани в съответните ИЛБ. Срок: 10.11.2013г., Отг. Управител
Да бъдат изготвена и представена в РИОСВ-Благоевград документацията по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9 т. 10 и т. 11 от цитираната наредба. Срок: 10.11.2012 г., Отг. Управител
Да бъде изготвена и представена в РИОСВ-Благоевград оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011г.) съгласно утвърден формат за документиране със Заповед № РД-288/03.04.2012г. на министъра на околната среда и водите. Срок –10.11.2013 г.,Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване в КП №48-25/08.10.2013 г.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.