Съдържание

Посетители

В момента има 22  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Балкантекс” ЕООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Балкантекс” ЕООД - гр. Благоевград

На основание заповед № 26/18.02.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.03.2013 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „Балкантекс” ЕООД, находяща се в град Благоевград, бул. “Александър Стамболийски” №77. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството е за първи път и се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • кроялен цех;
 • шивален цех;
 • участък „опаковка“;
 • складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • площадка за съхранение на генерираните отпадъци;
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатиранинарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на конфекция и текстил. Производствената дейност се извършва на една площадка, в два цеха.

3.1.  Компонент Атмосферен въздух 

За отопление на производствените цехове, дружеството разполага с 5 броя климатични системи. При проверката не се представят технически паспорти на системите. От табелките на външните тела се вижда, че съдържанието на охлаждащ агент /R22/ е над 3 кг. Не се водят досиета на системите, съгласно изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой /ДВ, бр.2/2011г./. Не се предоставят документи удостоверяващи извършването на проверки за херметичност.

За почистването на петна от дрехи се ползва аерозолен препарат Spot lifter,като почистването става на обособено място с изградена вентилация.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и във връзка със задълженията на дружеството като „потребител по веригата” на химични вещества в самостоятелен вид, произтичащи от Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. на ЕП – Регламент REACH и Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. – CLP.

За употребявания на обекта химикал за почистване на петна от произведените дрехи, дружеството не притежава актуален ИЛБ. Същият се съхранява в специално обособено за целта помещение, разполагащо с адекватна вентилация и с ограничен достъп.

3.4. Фактор Отпадъци 

За дейността на обекта дружеството пиртежава заверени работни листове за отпадъци с кодове 040209, 150162, 150110 и 200121.

Образуваните отпадъци се съхраняват на обекта до пердаването им за последващо третиране въз основа на писмени договори.

От дейността на обекта се образуват конуси от макари. До момента дружеството не е извършиле класификация на този отпадък по реда на Наредба №3 /ДВ, бр. 44/2004г./.

При порверката не се представя доклад за основно охарактеризиране на отпадък с код 040209.

На обекта се води отчетност в три броя отчетни книги по приложение №3 от Наредба №9 /ДВ, бр.95/2004г./.

Дружеството не пуска опакована стока на вътрешния пазар.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно компонент „Атмосферен въздух”

 • Да се представи в РИОСВ – Благоевград информация за вида и количествата на охлаждащия агент на климатичните инсталации.Срок: 05.04.2013г.

 • Да бъдат въведени «Досиета на системите» за всяка климатична инсталация, съгласно изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011г.).Срок: 30.04.2013г.

 • Да се спазват изискванията за проверки за течове, в зависимост от количеството охлаждащ агент /от 3кг до 30кг – веднъж годишно и от 30кг до 300кг – два пъти годишно.Срок: постоянен

 • Проверките за течове да се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене. Копие от този документ да бъде представено в РИОСВ – Благоевград.Срок: 30.04.2013г.

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска” 

 • Да бъдат изготвени документите по чл.4, т. 7, т.8, т.9, и т.10 от  Наредбата за реда и съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Копия от тях да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград.Срок: 05.04.2013 г.

 • Да бъде изискан от доставчика на употребявания на обекта химикал актуален информационен лист за безопасност за него, който да бъде в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. – REACH и изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. – CLP.. Копие от него да бъде представено в РИОСВ – Благоевград.Срок: 05.04.2013 г.

Относно фактор „Отпадъци”

 • Да се представят в РИОСВ – Благоевград необходимите документи по чл.7, ал.1 от Наредба №3 за класификация на отпадъците /ДВ, бр. 44/2004г./ и доклад за основно охарактеризиране по чл. 35 от Наредба №8 от 2004г.Срок: 05.04.2013 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.