Съдържание

Посетители

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„Балканстрой” АД - гр. Разлог

 

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Балканстрой” АД - гр. Разлог  


На основание Заповед №137/30.05.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 21.06.2013 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Балканстрой” АД, намираща се в град Разлог, ул.”Христо Ботев” №79. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • метален цех;
 • арматурен цех;
 • ремонтна работилница;
 • бетонов център;
 • склад за химикали и отпадъци

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

В момента на проверката обектът работи на едносменен  режим – петдневна работна седмица и осемчасов работен ден.

3.1. Компонент Атмосферен въздух

Организирани източници на емисии от горивни процеси- няма.

Емисии на летливи органични съединения от производствена дейност – от цех “метален“ при извършване на дейност “Нанасяне на покрития върху метални повърхности“. Дружеството е извършило собствени периодични измервания на емисиите на ЛОС от инсталацията за нанасяне на покрития върху метални повърхности. Резултатите от СПИ са представени с Доклад, съгласно чл.39 от Наредба № 6/1999 г. Измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии и са валидни за 2011 г. и 2012 г.. До момента не са предприети действия за извършване на СПИ за 2013 г.

С писмо в РИОСВ – Благоевград е представена Декларация за количествата вложени органични разтворители през 2012 г. – не се превишава праговата стойност.

Във връзка с чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух е необходимо дружеството да извърши регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху метални покрития, дейност попадаща в приложение № 1от Наредба №7/2003 г., като се подаде заявление в РИОСВ – Благоевград с приложени към него документи. Срокът за регистрацията е 20.12.2013 г.

Относно спазване изискванията на Закона за защита от шум, излъчван в околната среда

Извършени са СПИ през 2012 г. Резултатите от измерванията показват, че няма нарушени норми на гранични стойности, съгласно Наредба №6/2006 г.(ДВ, бр.58/2006 г.). Измерванията са валидни за 2012 г. и 2013 г

3.2. Компонент Води

Дружеството ползва вода за питейно-битови нужди от водопроводната мрежа, а за промишлени нужди (за бетоновия възел) от р. Язо, за което има издадено разрешително за водовземане от Басейнова дирекция Благоевград, и за поливни нужди от собствен водоизточник, за който се води процедура за актуализиране на разрешителното.

Дружеството е абонат на “В и К” ЕООД, гр. Благоевград, има сключен договор за отвеждане на производствени отпадъчни води, с изискване за извършване на собствен мониторинг 1 път годишно.

Дружеството изпълнява изискването за осъществяване на собствен мониторинг на отпадъчните води, зауствани в канализационната мрежа на гр. Разлог.За отчетния период са представени резултати от контрола и не са установени нарушения.

Бетоновия възел не работи,поради намален капацитет на производство.

Пречиствателното съоръжение е в добро техническо състояние.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията за спазване ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.

Дружеството притежава четири броя складови помещени

 • склад за съхранение на ГСМ;
 • склад за съхранение на газове в бутилки под налягане
 • склад за бои, лакове, грундове
 • силози за съхранение на цимент и добавки към цимента.

При проверката са представени са представени ИЛБ, които не са изготвени съгласно изискванията на регламент (ЕО)1272/2008 (CLP).

Направената и представена в РИОСВ – Благоевград оценка на безопасността на съхранениена опасните химични вещества и смеси в по-голямата част са неверни и не отговаря на действителните количества и видове химични вещества и смеси, които се съхраняват и употребяват от дружеството. Има определено отговорно лице за за съхранение само на един от складовете. Няма разработени инструкции за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси. За осъществяване на собствен контрол  за изпълнение на безопасното съхранение няма инструкции и програми. С тези неща са нарушени изискванията дадени в Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси – чл.4, т.8,9 и 10.

3.4. Фактор Отпадъци

От дейността на обекта се генерират отпадъци, за които дружесвото има извършена класификация по реда на чл.7 на Наредба №3 за класификация на отпадъците(ДВ, бр.44/2004 г.) в РИОСВ Благоевград.

За отпадъците има обособени места и съдове за съхранението им, обозначени със съответните кодове. Опасните отпадъци са в склад с ограничен достъп.

Дружеството притежава регистрационен документ за транспортиране на отпадъци на територията на страната.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
 • Да се изготви нова оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, което да отразява действителното съхранените химикали в четирите складови помещения. Срок:01.09.2013 г.Отг. Изп. Директор
 • Да се представи справка за изразходваните химични вещества и смеси за календарната 2012 г. в РИОСВ – Благоевград.Срок: 01.09.2013 г.Отг.: Изп. Директор
 • Да се представят в РИОСВ – Благоевград следните документи: отчетни книги по отпадъци, копие на писмени договори за приемане и предаване на отпадъци, копие на транспортни карти за 2012г. и 2013 г. и копие на годишните отчети за 2012 г.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.