Съдържание

Посетители

В момента има 15  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„АЛБРЕК” ЕООД – с. Мурсалево

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „АЛБРЕК” ЕООД – с. Мурсалево


На основание заповед № 68/27.03.2013 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 31.05.2013 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „АЛБРЕК” ЕООД, находяща се в с. Мурсалево. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Инсталация за производство на екобрикети от дървесни отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.  Компонент «Атмосферен въздух»

Като основна суровина за производствената линия се ползват дървесни отпадъци (стърготини). Материалът постъпва в сушилен барабан, където се изсушава до достигане на влажност не повече от 10%. За изсушаване на дървесните трици, димните газове се отделят от котел, в който се изгарят негодни дървени палети. Отработените газове от сушилния барабан се изхвърлят от комин с височина около 4 м. над покривната конструкция на халето. След сушилния барабан дървените стърготини посредством вентилатор се засмукват и постъпват в циклон за утаяване и отиват в дробилка за дораздробяване. Изсушеният и раздробен материал се подава към екструдер за брикетиране.

Дадените предписания с КП № 13-14/22.03.2012г. по компонент атмосферен въздух-1, 2,  и 4 са изпълнени.

При проверката е установено, че на открито продължават да  се съхраняват около 200 куб..метра дървесни трици, които са покрити с излезли от употреба билбордове, които са затиснати със стари автомобилни гуми. Предвижда се изграждане на навес за съхранение на същите.

На дружеството е наложена месечна санкция, поради превишаване на нормите за допустими емисии (НДЕ) по показател „прах“.

3.2. Фактор «Отпадъци»

„АЛБРЕК“ ЕООД притежава регистрационен документ издаден от РИОСВ Благоевград №-01-РД-186-01.09.2012г..Извършват се дейности по събиране и транспортиране на отпадъци.

При проверката не се представят писмени договори за приемане на отпадъците на площадката.На площадката има един брой отчетна книга, в която последното вписване е направено на 30.05.2013г.

На обекта се извършват дейности по оползотворяване на отпадъци с код 030103 и код 150103. За същите при проверката се констатира, че част от тях  се съхраняват извън територията на площадката ( на улицата). За дейностите по оползотворяване на отпадъците, „Албрек“ ЕООД притежава регистрационен документ издаден от РИОСВ-Благоевград.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  1. Да бъде уведомена писмено РИОСВ Благоевград за предприетите действия от дружеството относно ограничаване емисиите на прахообразни вещества при складиране на твърди прахообразни материали, съгласно изискванията на чл. 70, ал. 8 и ал. 9 от Наредба № 1/2005 г. (обн. ДВ, бр. 64/2005 г.), с цел недопускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух. Срок: до 30.10.2013 г.
  2. Да се представят в РИОСВ-Благоевград копия от актуалните договори сключени от дружеството за предаване/приемане на отпадъците с „Лакмор 2“ ЕООД, „Леско“ ЕООД и „Екопак България“ АД. Срок: 10.06.2013 г.
  3. Отпадъците с кодове 150103 и 030105 да се съхраняват само на територията на обекта, като същите се приемат само в границите на площадката експлоатирана от „Албрек“ ЕООД. Срок: 17.06.2013 г.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.