Съдържание

Посетители

В момента има 19  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„А - СТРОЙ” ЕООД – с. Абланица

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „А - СТРОЙ” ЕООД – с. Абланица

На основание Заповед №66/27.03.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 04.04.2013 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „А - Строй” ЕООД, находяща се в с.Абланица, общ. Хаджидимово. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • дейност “производство на вар и варови разтвори”;
  • дейност “производство на бетон”;
  • трисекционен утаител, обслужващ площадката за измиване на бетоновозите

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството на проверяваната площадка, находяща се в местността Студенек с.Абланица е производство на хидратна вар и бетонови смеси.

Обектът работи при пет дневна работна седмица.

3.1. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000г. с изм. и доп.) и във дръзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент 1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството.

Дружеството е производител на химично вещество, а именно: хидратна вар, съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и бетонови смеси.

За употребявани химични вещества и смеси дружеството не притежава Информационни листове за безопасност.

Дружествоо не е извършило регистрация съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH към момента и също така не е изготвило и информационен лист за безопасност, поради това, че дружеството декларира ,че все още не е достигнало производство над един тон за година. При проверката се установи, че това количество ще бъде надвишено в рамките на една седмища.

3.2. Компонент „Води“

Обекта е разположен върху дере, покрито с водосточни тръби, отвеждащи отпадъчните води на с.Абланица.

Дружеството е абонат на „В и К“ ЕООД гр.Благоевград. Представена е фактура за м.февруари -15 куб.метра. Вода се ползва за питейни и производствени нужди (за измиване на бетоновозите с пароструйка и за производството на вар и варови разтвори и бетонови смеси). Отпадъчните води от измиването на бетоновозите се отвеждат с тръбопровод и открит канал до трисекционен утаител. По информация от дружеството в дерето не се заустват отпадъчни води. По време на проверката не се измиват коли.

На производствената площадка се извършва преустройство, като се прави нова площадка в близост до утаителите за измиване на бетоновозите.

Не са правени постъпки за внасяне на документи в Басейнова дирекция, относно издаване на разрешителни за водоползване и заустване на води от обекта.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Да се извърши регистращия на произвежданото химично вещество- калциев хидроокис, съгласно задълженията произтичащи от чл.6 на Регламент (ЕО) 1907/2006 – REACH. За извършената регистрация да се уведоми писменно РИОСВ Благоевград.

Да се изготви информационен лист за безопасност за произвеждания калциев хидроокис.

Да бъдат изискани от производителите/доставчиците на употребяваните химикали, актуални информационни листове за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и изискванията на Регламент 1272/2008 – CLP. За изпълнението на това предписание РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена писмено.

 Да се представи разрешително от община Хаджидимово за водоползване от язовир с.Абланица. 

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.