Съдържание

Посетители

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„EВРО ДООР“ ООД - с. Рупите

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Eвро Доор" ООД, с. Рупите

На основание заповед №327/18.11.2013г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 27.11.2013 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на "Евро Доор" ООД, в с. Рупите. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

- Цех нанасяне на покрития;
- Цех за дървопреработване и производство на пелети.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство на мебели и врати от дървени плоскости и ламинат.

3.1. Фактор "Отпадъци"

Образуваните от производствената дейност отпадъци са класифицирани съгласно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012 г.). Производствените отпадъци се съхраняват разделно в обособени за целта места.
На обекта се представят четири броя отчетни книги за образувани производствени и/или опасни отпадъци по приложение № 1 от Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр.86/2013г.). Същите се водят в съответствие с нормативните изискванията. Представят се договори за предаване на отпадъци.
Дървените трици се изгарят в котел, като получената енергия се използва за отопление на работните помещения. В цеха за сглобяване на готовата продукция се извършва пелетизиране на отпадъци от дървесни трици в монтирана пелетизираща инсталация. Дейностите с кодове R1 и R13 се извършват без необходимият регистрационен документ, регламентиран с чл. 35, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г.).
За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството участва в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г. с посл. изм. ДВ, бр. 84/2012 г.), както и във връзка с дадените предписания в КП №53-06/21.11.2012 г. на РИОСВ-Благоевград.
При проверката се установи, че за употребяваните на обекта химикали дружеството е обособило помещение за съхранение, което е в съответствие с изискванията по чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси /Наредбата/ (ДВ, бр. 43/2011 г.) и в съответствие с изискванията за съхранение в отбелязани в информационните листове за безопасност. В работното помещение за заготовка на врати се съхранява лепило за плоскости в съд с вместимост 1м³, за което не е наличен информационен лист за безопасност. Около съда се констатира наличие на разливи, а от етикета е видно че е класифициран като „опасен" , съгласно ЗЗВВХВС. Поради постъпили на обекта административни промени не се представят документите по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9 от Наредбата.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух"

3.3.1. Организирани източници на емисии от производствена дейност – емисии на летливи органични съединения при нанасяне на покрития върху дървени повърхности. Нанасянето на покрития се извършва в една лакозаливна кабина, съоръжена с водна завеса. Емисиите от ЛОС се отвеждат в атмосферния въздух чрез въздуховод посредством вентилатор. Нанесените покрития се изсушават в работното помещение. Съгласно чл. 30, буква „л" от Закона за чистотата на атмосферния въздух /Закона/ (ДВ, бр. 45/1996 г.), дружеството има задължение да извърши регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития, попадаща в приложение №1 на Наредба №7 от 2003 г. За това е необходимо да подаде в РИОСВ-Благоевград заявление по образец с приложени към него документи по чл. 30, буква „л", ал. 3 и ал. 4 от Закона. В РИОСВ-Благоевград е представена декларация за изразходваните количества органични разтворители.
3.3.2. Относно спазване на изискванията на чл. 70 от Наредбата № 1/2005 г. (ДВ, бр. /2005 г.) – не са констатирани пропуски между циклоните и бункерите за съхранение на трици.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
Фактор „Управление на отпадъците и опазване на почвите"

  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград документи, които да удостоверяват изпълнението на чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2013г.). Срок: 20.12.2013 г. Отг. Управител

Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"

  • Да се почисти разлива около съда с лепило и да се постави събирателна вана около него, за което РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 10.12.2013 г. Отг. Управител
  • Да се представят в РИОСВ-Благоевград липсващите на обекта документи по чл. 4, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 от цитираната наредба. Срок: 03.12.2013 г. Отг. Управител
  • Да бъде изискан от доставчика на употребяваното лепило актуален информационен лист за безопасност, който да е в съответствие с чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на CLP – Регламента. Срок: 10.12.2013 г. Отг. Управител
  • Да бъде коригирана оценката за безопасност на съхранение на опасните химични вещества и смеси, като в него бъдат описани всички употребявани на обекта химикали и бъдат отразени всички настъпили промени в организацията на съхранението. За изпълнението на това предписание РИОСВ-Благоевград да бъде уведомена писмено. Срок: 10.12.2013 г. Отг. Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №55-25/27.11.2013 г.
За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.