Съдържание

Посетители

В момента има 66  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

„26 май” ЕООД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „26 май” ЕООД - гр. Благоевград

На основание заповед №2/03.01.2013 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.01.2013 г. се извърши проверка на място на производствената площадка на „26 май” ЕООД, находяща се в град Благоевград, промишлена зона, ул. “Покровнишко шосе”. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството е за първи път и се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • галваничен цех с две линии - за поцинковане и за отлагане на покрития никел - хром;
  • цех „механичен”;
  • пречиствателна станция за отпадни води към галваничен цех;
  • котелно;
  • складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • площадка за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е повърхностна обработка и отлагане на покрития върху метали. Производствената дейност се извършва на една площадка, в два цеха - „Галваничен” и „Механичен”.

3.1.  Компонент „Атмосферен въздух”

3.1.1. Източници на  емисии от горивни процеси:

За отопление на производствените цехове, дружеството разполага с 1 бр. водогреен котел с топлинна мощност около 580 кВт, изгарящ течно гориво - нафта. Последният не се използва.

3.1.2. Източници на емисии от производствени процеси:

Цех  „Галваничен” - разположени са две инсталации (линии) – за поцинковане и за отлагане на метални покрития – никел - хром.

Галваничните клетки към линията за нанасяне на покрития никел - хром са обхванати от бордова аспирация. Отпадъчните газове се отвеждат в пречиствателно съоръжение с мокра очистка, преди изпускането им в атмосферния въздух.

Линията за поцинковане е обхваната от бордова аспирация, като отпадъчните газове се улавят и изпускат на покривната конструкция без пречиствателно съоръжение.

Дружеството е изпълнило задълженията си за извършване на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от цех „Галваничен” съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996 г.). Резултатите от измерванията, съгласно представените 4 бр. лабораторни протоколи, показват спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ) съгласно Наредба № 1/2005 г. (обна. ДВ, бр. 64/2005 г.)

3.2.  Компонент „Води”

За заустване на промишлените отпадъчни води от обекта има издадено от директора на БДЗБР- Благоевград разрешително за ползване на воден обект, р. Струма, с №43120057/08.08.2012г.

Битово-фекалните отпадъчни води нямат връзка с водоприемника. Същите се заустват във водоплътна изгребна яма, която се почиства периодично от „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград, въз основа на сключен договор.

Изготвен е план за собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, който е съгласуван от БДЗБР- Благоевград.

В момента на проверката се представят протоколи с резултати от собствен мониторинг от второто полугодие на 2012г. Няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения, съгласно издаденото разрешително за заустване.

Предстои сключване на договор с акредитирана лаборатория за изпълнение на мониторинга за 2013г.

На обекта няма монтирано устройство за  измерване на заустваните отпадъчни води.

3.3.  Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ бр.10/2000 г., с изм. и доп.) и във връзка със задълженията на дружеството като „потребител по веригата” на химични вещества в самостоятелен вид, произтичащи от  Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. на ЕП – Регламент REACH и Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. – CLP.

Дружеството е получило от своите доставчици на химикали изисканата от тях информация. Копия от нея са представени при проверката. За по-голямата част от употребяваните химикали дружеството притежава актуални ИЛБ, т. е. те са в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP.

Употребяваните на обекта химикали се съхраняват в два склада – склад „киселини” и склад „основи”, които са специално обособени за целта помещения, разполагащи с адекватна вентилация и съобразени с конкретните изисквания за съхранение, посочени от производителя в съответните ИЛБ.

В момента на проверката не бяха представени документите по чл. 4, т.7, т.8, т.9 и т.10 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (Дв, бр. 43/2011г.).

3.4. Фактор „Отпадъци”

Дружеството е провело процедура по реда на Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.), като има заверени работни листове за  отпадъци с кодове: 11 01 09, 12 01 01, 15 01 10, 20 01 01 и 20 01 21.

На обекта се извършва само временно съхраняване на образуваните отпадъци.

За предаване на отпадъци с кодове 12 01 01 и 20 01 01 е сключен договор с «Феникс Благоевград» ООД, но до момента отпадъци не са предавани за последващо третиране.

За всички видове отпадъци са подсигурени отделни съдове и места за съхраняването им, поставени са обозначения.

За обекта има заверена отчетна книга за отпадъците, която се води редовно.

Като лице, пускащо на пазара опаковки, дружеството изпълнява задълженията си по Закона за управление на отпадъците чрез организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Прилага се копие от Удостоверение, издадено от «Екобулпак» АД, което е валидно за 2013г.

За битовите отпадъци обекта се обслужва по реда, установен за гр. Благоевград чрез «Биострой» ЕООД.

Не се констатира замърсяване на и около района на обекта с отпадъци.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

Относно компонент „Атмосферен въздух”

  • Да се спазват изискванията за провеждане на СПИ, съгл. чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г.). Резултатите от извършените собствени периодични измервания (СПИ) да се представят в РИОСВ – Благоевград под формата на доклад съгласно чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г.)Срок: постоянен

Относно фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

  • Да бъдат представени в РИОСВ – Благоевград, .изготвените документи по чл.4, т. 7, т.8, т.9, и т.10 от  Наредбата за реда и съхранение на ОХВ и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.).Срок: 16.01.2013г.

  • Да бъде изготвена и представена в РИОСВ – Благоевград оценката на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.). Оценката да бъде документирана във формата утвърден със Заповед № РД – 288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Копие от оценката да бъде представено в РИОСВ – Благоевград.Срок: 28.02.2013г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.