Съдържание

Посетители

В момента има 65  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ЮСИ” ООД - с.Филипово, Община Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка нана “ЮСИ” ООД, с.Филипово, Община Банско

 

На основание заповед №173/18.07.2013 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 18.07.2013 год. беше извършена проверка на място на обект“Цех за първична обработка на диворастящи гъби и плодове“ на “ЮСИ” ООД, находящ се в с.Филипово, Община Банско.

Проверката е комплексна и е извършена във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Производствен цех за първична обработка на диворастящи гъби и плодове;
  • Хладилни инсталации – 5 бр.;
  • Места за временно съхраняване на отпадъците.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент „Води“

На обекта се извършва първична обработка на диворастящи гъби и плодове- основно почистване и рязане. Водоснабдяването е от водопроводната мрежа- за питейно-битови и технологични нужди., с ползвано водно количество- месечно 15 м3.

На обекта работят около 20 работници – сезонно,4 мес.годишно.

Формират се основно битови отпадъчни води. Дружеството е абонат на „В и К“ ЕООД – Благоевград, има договор за приемане на отпадъчните води от обекта в селищната канализация.

Площадковата канализация е разделна, дъждовните води се отвеждат в близкия водоприемник- река.

Обекта е разположен на обща площ 3 дка.

Сключения договор с „ВиК“ ще бъде представен допълнително в РИОСВ Благоевград. Дадено предписание относно представяне на договора в т.4 от Доклада.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

За съхранение на диворастящите гъби и плодове се използват 5 бр. хладилни инсталации, както следва:

  • плюсова хладилна инсталация – 10 кг., R 404A
  • минусова хладилна инсталация-12 кг., R 404A
  • плюсова хладилна инсталация-4 кг., R 404A- не работи в момента на проверката
  • минусова хладилна инсталация-15 кг., R 404A
  • минусова хладилна инсталация-15 кг., R 404A

Инсталациите подлежат на контрол съгласно Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент(ЕО) №842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове(ДВ, бр.3/2009г.)

При проверката се представят 5 бр. „Досие на системата“, съгласно приложение №3 на Наредбата.

В представените досиета са отразени проверки за херметичност, за 2013 г., с което се спазват изискванията за периодичност съгласно Регламента.Проверките са извършени от лице, притежаващо документ за правоспособност.

Дружеството има задължение да представя в РИОСВ Благоевград информация(годишен отчет) в срок до 15.02 всяка година., съгласно приложение №6 от Наредбата, за предходната календарна година.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Дружеството употребява почистващи и миещи препарати, съхраняват се в шкаф.Дружеството работи сезонно- 4 мес. годишно.

Няма задължения по ЗЗВВХВС(ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм. ДВ, бр. 63/2010г.).

3.4. Фактор “Отпадъци”

При обработката на гъбите и плодовете отпада органичен отпадък в неголеми количества(от долната част на гъбите и листенца от плодовете).

Битовия отпадък се събира от общинската сметосъбираща фирма.

Готовата продукция се реализира предимно в Италия, а на българския пазар в минимални количества. За опаковка се използват полиетиленови пликове и кашони.

До момента не е начисляване и заплащана дължимата продуктова такса за пуснатите на пазара опаковки, съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата на които се образуват масоворазпространени отпадъци(Наредбата, ДВ, бр.53/2008 г.)

Дадени предписания на основание чл.120 от ЗУО(ДВ, бр.53/2012 г.) в т.4 на Доклада..

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се представи Договора, сключен с „ ВиК“ Благоевград за приемане на отпадъчните води.Срок- 30.07.2013 г.Отг. – Управител

  • Да се представят в РИОСВ Благоевград следните документи:

1.1.Вътрешнофирмена спесификация по приложение №12 на Наредбата за 2013 г.

1.2.Месечни справки-декларации по приложение №13 на Наредбата, за периода 01.01.2013г. -30.06.2013 г.

1.3.Платежни документи за внесена продуктова такса към ПУДООС за периода по т.1.2.

Срок-25.07.2013 г.Отг.-Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване, цитирани в т.4 от Доклада.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.