Съдържание

Посетители

В момента има 17  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ЮЛЕН” АД - гр.Банско

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ЮЛЕН” АД - гр.Банско

На основание Заповед №40/25.02.2013 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 28.03.2013 год. беше извършена комплексна проверка на място на обект “Туристическа и ски-зона с център гр.Банско“ на “ЮЛЕН” АД гр.Банско.

Проверката се извърши във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1.Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти, по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверени са инсталации и дейности на дружеството, оказващи влияние на околната среда в м.Бъндеришка поляна, м.Шилигарника и м.Платото, по следните компоненти и фактори: компонент “Води”, фактор “Опасни химични вещества и управление на риска” и фактор “Отпадъци”

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Води”

Проверени са 3 бр. ПСОВ към туристическа и ски зона“Банско“- ПСОВ м.Бъндеришка поляна, ПСОВ м.Шилигарника, ПСОВ м.Платото, които функционират в нормален режим. Дружеството притежава разрешителни за заустване на отпадъчните води за трите ПСОВ, издадени от Басейнова Дирекция ЗБР Благоевград.

Съгласуван е План за собствен мониторинг от Басейнова Дирекция ЗБР. Резултатите от собствения контрол на отпадъчните води са отразени в годишния доклад в БД и РИОСВ Благоевград.

По време на проверката са взети проби от ПСОВ м.Платото, м.Шилигарника и м.Бъндеришка поляна, съвместно с РЛ Благоевград.

При вземане на проба от ПСОВ м.Платото е установено рН-9.23, при норма 6.5-8.5.

За 2012 г. на дружеството е наложена санкция за нарушаване на емисионните норми на водоприемниците на трите ПСОВ.

Дружеството предвижда реконструкция и разширение на ПСОВ м.Платото с увеличаване на пречиствателния капацитет на отпадъчните води, с цел достигане нормите на водоприемника.

По време на проверката са взети проби отпадъчни води от трите ПСОВ за изпитване от акредитирана лаборатория.

3.2.Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ДВ, бр.63/2010г.) и във връзка с дадени предписания в КП№15-10/14.03.2012г.

При проверката е установено, че за всички употребявани на обекта ОХВ и смеси, дружеството притежава актуални ИЛБ. Всички се съхраняват в специално обособени за целта помещения.

Изготвени са документите по изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси(ДВ, бр.43/2011 г.)

При извършената проверка за съответствието на оценката с действителното състояние на организацията на съхранението на употребяваните на обекта химикали е установено, че се налагат корекции в таблици №3, №4, №5 и №6.2. Във връзка с това е дадено предписание.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъците, образувани на територията на ски-зона Банско,с определени кодове съгласно разрешително №01-РД-194-0 от 12.02.2012 г.

Дружеството води отчетност на образуваните отпадъци на обекта: има заверени 5 бр. отчетни книги, които се водят, съгласно изискванията на приложение №3 на Наредба № 9/2004 г(ДВ, бр.95/2004 г.)., в ИАОС са подадени годишни отчети за образуваните отпадъци.

Образуваните отпадъци на територията на обекта се съхраняват съгласно нормативните изисквания и се предават за последващо третиране въз основа на писмени договори, съгласно изискванията на чл.8 от ЗУО(ДВ, бр.53/2012 г.)

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • На основание изискванията на чл.26 ал.8 от ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ДВ, бр.63/2010г.), да бъде представено в РИОСВ Благоевград, копие от коригираната оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси.Срок-31.05.2013г. Отг.Изп.Директор

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.