Съдържание

Посетители

В момента има 17  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ТЕХНОУУД” ЕАД - гр. Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ТЕХНОУУД” ЕАД - гр. Разлог

На основание заповед №242/23.08.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград , на 19.09.2013 год. е извършена проверка на място на обекти на “Тухноууд” ЕАД, находящи се на две площадки в гр. Разлог, съответно на ул. “Гоце Делчев” 24А и на ул. “Христо Ботев” 79.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

2.1. Производствена площадка, находяща се на ул. “Хр. Ботев” 79:

 • Дърворезен цех;
 • Цех “Греди;
 • Цех “Разкрой и пелети”;
 • Цех “Мебелен” (с лакозаливно);
 • Котелно отделение;
 • Централен склад за съхраняване на опасни химични вещества и смеси;
 • Склад за съхраняване на опасни отпадъци и площадки за съхраняване на неопасни отпадъци.

2.2. Производствена площадка, находяща се на ул. “Гоце Делчев” 24А:

 • цех за кофражни платна;
 • цех за прозорци (с бояджийно отделение);
 • цех “Врати”;
 • котелно отделение.
 • Склад за съхраняване на опасни отпадъци и съдове за съхраняване на неопасни отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

3.1.1 Производствена площадка по т. 2.1:

- организирани източници от горивни процеси – котел тип „BIOTEC G 250“, с топлинна мощност  3.1 MW, изгарящ твърдо гориво (дървесни отпадъци). Последните собствени периодични измервания (СПИ) са извършени през 2011 год. и са валидни за 2011 г. и 2012 г. До момента не са предприети действия за извършване на СПИ.

- организирани източници от производствена дейност - инсталация за производство на пелети със секция за сушене и мелене, подлежаща н контрол съгласно чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „б“ и т. 2 от Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 2 (два) броя въздуховоди от сушилня към инсталация за производство на пелети са извършени през 2010 г. и са валидни за 2010 г. и 2011 г. (съгласно утвърден Доклад с писмо изх. №2917(1)/05.11.2010 г. на РИОСВ-Благоевград).

Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г. с изм. и доп. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници) дружеството има задължение да извършва СПИ не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години. От 01.01.2012 г. и до момента на проверката не са извършени СПИ, с което е нарушен чл. 18, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.).

На основание чл. 40, ал. 1 от ЗАНН, във връзка с констатираното нарушение е необходимо законният представител на дружеството да се яви на 09.10.2013 год. в РИОСВ-Благоевград за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение по ЗЧАВ.

- Относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. (ДВ, бр.96/2003 г. с изм. и доп.) цех „Мебелен” и цех „Греди“ с дейности „слепване“ и „нанасяне на покрития върху дървени повърхности“, попадащи в Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. (т. 1 и т. 2.4) – Съгласно чл. 30л от ЗЧАВ, дружеството има задължение да извърши регистрация на инсталациите за двете дейности, като се подаде заявление в РИОСВ-Благоевград с приложени към него документи по чл. 30л, ал. 3 и ал. 4 от ЗЧАВ. Крайният срок за регистрация е 20.12.2013 год. С вх. №1089/25.03.2013 год. е представена Декларация за консумация на разтворители.

3.1.2. Производствена площадка по т. 2.2.:

- организирани източници от горивни процеси – котел тип „BIOTEC G 100“, с топлинна мощност  1.2 MW, изгарящ твърдо гориво (дървесни отпадъци).  Последните СПИ са извършени през 2011 г. и са валидни за 2011 г. и 2012 г. До момента не са предприети действия за извършване на СПИ.

- относно спазване изискванията на Наредба №7/2003 г. - емисии от летливи органични съединения (ЛОС) – цех „Кофражни платна (І етаж) с дейност „слепване“ и цех за врати и прозорци (ІІ етаж) с дейност „слепване“ и лакозаливна инсталация с 2 (два) броя кабини за нанасяне на покрития върху дървени повърхности. Дейности „слепване“ и „нанасяне на покрития върху дървени повърхности“ попадат в Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. (т.1 и т. 2.4). Съгласно  чл. 30л от ЗЧАВ, дружеството има задължение да извърши  регистрация на една инсталация с дейности, като се представи в РИОСВ-Благоевград заявление с приложени към него документи по чл. 30л, ал. 3 и ал. 4 от ЗЧАВ, в срок до 20.12.2013 год. С вх. №1085/25.03.2013 год. е представена Декларация за консумация на органични разтворители през 2012 г.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката се извършва на основание изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 10/200 г. с посл. изм.) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.

Дадените  с КП №32-13/26.07.2012 год. предписания са изпълнени.

Склада за съхранение на химични смеси е в добро състояние. Всички химични смеси са разположени на стелажи под които има събирателни вани. Склада е с ограничен достъп. Всички химични смеси са в оригинални опаковки, плътно затворени.

Представят се информационни листове за безопасност (ИЛБ), но все още доставчиците не са осигурили актуални такива, което налага дружеството да продължи работа по набавянето им.

В направената оценка на безопасното съхранение на химичните смеси са допуснати някои несъответствия. Същите са обсъдени с представител на дружеството и са дадени указания за тяхното отстраняване.

3.3.Фактор “Отпадъци”

Дружеството извършва дейност на Площадка №1 и Площадка №2, разположени съответно на ул. „Христо Ботев“ №79 и на ул. „Гоце Делчев“ №24А. В

На площадка №1 се извършва бичене на трупи, разкрояване, производство на мебели и пелети. На площадка № 2 се извършва производство на дървена дограма (врати и прозорци) и кофражни платна.  И на двете площадки се извършва изгаряне на отпадък с код 03 01 05.

За генерираните от дейността на двете площадки отпадъци, дружеството има заверени работни листове в РИОСВ-Благоевград. Отпадъците се съхраняват на определените за това места и складове, обозначени с кода на отпадъка. Опасните отпадъци се съхраняват при ограничен достъп. За предадените опасни отпадъци са оформени  идентификационни документи.

В РИОСВ-Благоевград са заверени отчетни книги за отпадъците по Наредба №2/2013год. (ДВ, бр. 10/2013 год.).

Представят се договори за предаване на отпадъци с фирми, имащи документи, издадени по закона за управление на отпадъците /ЗУО/(ДВ, бр. 53/2012 год.).

И на двете площадки се извършва оползотворяване на отпадък с код 03 01 05 за получаване на енергия, като за площадка №1 с отпадъка се извършва пелетизиране. До момента дружеството няма подадено заявление за регистрация за извършване на дейности с отпадъци по чл. 78 от ЗУО.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 
 • Да се представи актуализира оценката за безопасност на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Копие от нея да се представи в РИОСВ-Благоевград.  Срок: 01.12.2013 г., Отг.: Изп. Директор
 • Да се подаде в РИОСВ-Благоевград заявление по чл. 78 от ЗУО за регистрация за дейности с отпадъци във връзка с чл. 35, ал. 2, т. 3 от ЗУО.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.