Съдържание

Посетители

В момента има 60  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ТЕОХАРОВИ” АД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ТЕОХАРОВИ” АД - гр. Петрич

На основание заповед № 238/15.08.2013 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 03.09.2013 г. беше извършена проверка на място на производствен обект, собственост на “Теохарови” АД, находящ се в с. Дрангово, общ. Петрич, м. „Митински път“. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Цех „Заготовка“;
  • Цех „Обработка“;
  • Цех „Лакозаливен“;
  • Цех „Повърхностна обработка“;
  • Цех „Тапициране“;
  • Участък „Опаковка“;
  • Помещения за съхранение на опасни химични вещества;
  • Помещения за съхранение на генерираните отпадъци;
  • Парокотелни централи.
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани емисии – дружеството експлоатира 6 броя котли. Всички котли изгарят отпадъчна дървесина (дървени изрезки и трици) и са с топлинна мощност под 0,5 МВт, т.е. не подлежат на контрол чрез измервания, съгласно изискванията на Наредба №1/2005 година.

Организирани емисии от производствени процеси – в цех „Лакозаливен“ се експлоатират 6 броя лакозаливни камери, съоръжени с водни завеси. Емисиите от летливи органични съединения се отвеждат посредством 2 бр. въздуховоди. При проверката се представят протоколи за измерени емисии на ЛОС. Същите не са представени с доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. Измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии. В РИОСВ – Благоевград е представена декларация за консумацията на органични разтворители за дейност „Нанасяне на покрития върху дървени повърхности“ - не се превишават ПСКР.

На основание с чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух е необходимо дружеството да извърши регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, дейност попадаща в приложение № 1от Наредба №7/2003 г.(ДВ бр. 96/2003 г., с изм. и доп.), като се подаде заявление в РИОСВ – Благоевград с приложени към него документи. Срокът за регистрацията е 20.12.2013 г.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр 10/2000 г. с изм. и доп.) както и във връзка с дадени предписания в КП № 20-09/29.08.2012 година.

При проверката се установи, че предписанията дадени в цитирания протокол са изпълнени. Дружеството е изискало от доставчиците на химикали ИЛБ и те са налични на обекта. При прегледа на същите се установи, че част от тях не са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на Регламент CLP. В склада за съхранение на химикалите сифона е затворен, следите от разлива са почистени и има изградена ефективна вентилация. Дружеството е изготвило и представи при проверката оценката по чл.9 от Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси, както и документацията по чл.4 от цитираната наредба.

3.3 Фактор “Отпадъци”

Дружеството притежава заверени работни листове за класификация на отпадъците, образувани от дейността на обекта. Всички отпадъци се съхраняват разделно в обособени за целта места и съдове. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.10/2013 г.). В Изпълнителната агенция по околна среда са представени в срок годишните отчети по отпадъци. Генерираните на обекта отпадъци се предават въз основа на писмени договори на лица притежаващи, съответните документи по ЗУО. За отпадъците, подлежащи на депониране дружеството е провело процедурата по основно охарактеризиране.

За дейността по оползотворяване на отпадъци на обекта дружеството притежава регистрационен документ за дейности с отпадъци. За изпълнение на задължението на дружеството по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците дружеството членува в организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

От извършената проверка не възникна необходимост и в протокола не са посочени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не се констатира нарушение на екологичното законодателство.