Съдържание

Посетители

В момента има 69  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“ТЕКСМАН” ООД - с. Кулата, общ. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “ТЕКСМАН” ООД - с. Кулата, общ. Петрич

На основание заповед № 39/25.02.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград , на 14.03.2013 год. беше извършена проверка на място на обект – шивашки и перилен цех, експлоатиран от „Тексман” ООД, находящ се в с. Кулата, общ. Петрич. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на 2 цеха – за ушиване на дрехи на ишляме и перилен цех.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Компонент “Атмосферен въздух”

Организирани източници на горивни процеси.

В цех „Перилен“ за технологични нужди се използва 1 брой парен котел с мощност 756kW и подлежи на контрол съгласно изискванията на Наредба № 6/1999 г. До момента не са извършвани собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.  Котелът е за изгаряне на течно гориво (мазут), а от посочените данни изгаря нафта.

За отопление на цеха за ушиване на облекла се експлоатират 6 броя колонни климатични инсталации. До момента не се водят „Досиета на системите“.

Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Дружеството притежава актуални информационни листове за безопасност, които са в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламент 1907/2006 – REACH и Регламент 1272/2008- CLP. Дружеството притежава самостоятелно обособен участък, в които се съхраняват опасни химични вещества и смеси. При огледа не се констатираха нарушения. Дружеството е изготвило и представило в РИОСВ  - Благоевград оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси и е изпълнило всички предписания, дадени в предходна проверка.

Фактор “Отпадъци”

От дейността на обекта дружеството образуват отпадъци, които до момента на проверката не са класифицирани по реда на Наредба №3 за класификация на отпадъците. На обекта не се води отчетност на отпадъците и не се представят договори за предаване на отпадъците.

Дружеството не пуска на пазара опакована стока и не се явява задължено лице по чл.59 от ЗУО.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • В изпълнение на изискванията на чл.4, т.11 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси да се извърши оценка на безопасното съхранение на опасните химични вещества и смеси, използвани от дружеството. Копие да се представи в РИОСВ – Благоевград – срок: 15.04.2013 г.
  • Да се представят в РИОСВ – Благоевград необходимите документи по чл.7, ал.1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците. – срок: 15.04.2013 г.
  • Да се изпълни пробовземен отвор на изпускащото устройство (комин), като се спазят изискванията на Наредба №6/1999г. Пробовземният отвор да се съгласува с Директора на РИОСВ – Благоевград – срок: 15.04.2013 г.
  • атите от измерванията да се представят в РИОСВ – Благоевград с Доклад по реда и начина на Наредба № 6/1999 г. – срок: 30.07.2013 г.
  • Да се въведат и водят „Досиета на системите“ на 6 броя климатични инсталации. Относно предприетите мерки да се уведоми РИОСВ – Благоевград писмено – срок: 15.04.2013 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.