Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“СТИЛ-М1” ООД - гр. София

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “СТИЛ-М1” ООД, гр. София

 

На основание заповед №161/25.06.2013 год. на директора на РИОСВ – Благоевград , на 11.07.2013 год. е извършена проверка на място на обект на “Стил-М1” ООД, находящи се в с. Баня (Площадка №1 - бивш стопански двор и Площадка №2 - бивша консервна фабрика). Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

2.1. Котелно помещение.

2.2. Сушилня за дървен материал.

2.3. Склад за съхраняване на химични смеси.

2.4. Складове и места за съхраняване на отпадъци.

2.5. Цех за мебели.

2.6. Брикетираща инсталация.

2.7. Цех “Опаковки”.

2.8. Лакозаливни инсталации.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

3.1.1 Организирани източници от горивни процеси – на площадка №1 е инсталиран котел с топлинна мощност под 0,5 МW, който не подлежи на контрол чрез измерване. Котелът е пригоден да изгаря дървесни отпадъци (трици и изрезки) и захранва с топлоносител сушилня за дървен материал и за отопление през зимния сезон.

3.1.2. Организирани източници на емисии от производствена дейност - на площадка №1 (производство на дограми и врати) са монтирани два броя лакозаливни инсталации за нанасяне на покрития върху дървени повърхности. Кабините са съоръжени с филтърни системи за пречистване на въздуха. Емисиите от ЛОС се отвеждат посредством 2 броя въздуховоди и вентилатори.

С вх.№1207/28.03.2013 год. е представена Декларация за изразходваните количества органични разтворители. Не се превишава праговата стойност за консумация на органични разтворители (ПСКР).

На основание чл. 30л от ЗЧАВ (ДВ, бр. 45/1996г., с изм. и доп.) дружеството има задължение да извърши регистрация на инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени повърхности, дейност попадаща в Приложение №1 от Наредба №7/2003г. (ДВ, бр. 96/2003г., с изм. и доп.), като се подаде заявление в РИОСВ-Благоевград с приложени към него документи, съгласно чл. 30л, ал. 3 и ал. 4 от ЗЧАВ.

Крайният срок за извършване на регистрацията е 20.12.2013 год.

Машините за обработка на дървесина на площадка №1 и площадка №2 са обхванати от аспирационни системи, улавящи фините прахови частици.

3.2. Фактор “Опасни химични вещества”

Дружеството употребява следните химични смеси: полиуретанов грунд, втвърдител за полиуретанов лак (два вида), полиуретанов прозрачен лак, полиуретанов разредител и байц на основата на разредител. Дружеството представя писмо, с което е изискало от доставчика актуални ИЛБ за всички химични смеси, които да са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). При проверката на място се представят ИЛБ за всички химични смеси, но същите не са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

Складовото помещение е с ограничен достъп, непропусклив под и аспирация. В него се съхраняват и празните опаковки от тези смеси. Няма осигурен абсорбент за събиране на евентуални разливи.

3.3. Фактор “Отпадъци”

Дружеството извършва дейност на две площадки. За генерираните от дейността отпадъци са заверени работни листове в РИОСВ-Благоевград.

И на двете площадки отпадъците се съхраняват в обособени за целта помещения и съдове и за тях се води отчетност, съгласно нормативните изисквания. Представят се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране и идентификационни документи за предадените опасни отпадъци.

На площадка №2 е разположена брикетираща машина. В котела, разположен на площадка №1 се изгарят освен брикети и изрезки, парчета, дървен материал.

Дължимата продуктова такса, съгласно изискванията на чл. 36 от ЗУО, за пуснатите на пазара опаковани стоки се заплаща към „Екобулпак“ АД.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се извърши оценка на безопасното съхранение на химичните вещества и смеси, които дружеството употребява в своята производствена дейност. Документирането на оценката да бъде под формата на утвърден от министъра на околната среда и водите формат със Заповед №12-288/03.04.2012г. Копие от оценката да се представи в РИОСВ-Благоевград. Срок: 30.09.2013 г.
  • Да се представи в РИОСВ- Благоевград справка под формата на таблица 1 и таблица 2 за изразходваните количества опасни химични смеси през календарната 2013 год. Срок: 30.04.2014 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.