Съдържание

Посетители

В момента има 17  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2013 г.

“Сеа Карс“ ЕООД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на "Сеа Карс" ЕООД - гр. Сандански

На основание заповед №15/30.01.2013г. на Директора на РИОСВ - Благоевград, на 06.02.2013г.  беше извършена проверка на място на производствената площадка на “Сеа Карс” ЕООД, гр. Благоевград. Проверката се извърши във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от експерти по фактор „отпадъци“  и компонент „атмосферен въздух“, които влияят върху околната среда. Основната цел е установяване спазването на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • автосервизна дейност;
  • затворена камера за боядисване на автомобили.
3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Фактор” Отпадъци”

Дружеството извършва авторемонтни услуги и боядисване на автомобили. Извършена е класификация на образуваните от производственият процес  отпадъци съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 23/2012г.). Към момента се образува отпадък от отстраняването на бои и лакове от автомобилите, който не е класифициран. На обекта има заверени три броя отчетни книги за образувани отпадъци по Приложение № 3 от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн.,ДВ,бр.95 от 26 октомври 2004 г.). Към момента се водят съгласно изискванията на наредбата.

Отпадъците се съхраняват разделно в обособени за целта места, обозначени с надписи със съответният код и наименование на отпадъка. Опасните отпадъци се съхраняват в корозоустойчиви съдове с изградена обваловка. Същите се предават въз основа на писмен договор с лице, притежаващо необходимите документи за извършване на дейности с отпадъци.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“

I. Относно спазване изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр. 20/2007 г. с изм. и доп.).

За боядисване на автомобилите автосервизът разполага с камера, съоръжена с филтри на вход и изход за пречистване на емисиите от ЛОС. Използват се продукти, от категория Б „Авторепаратурни продукти“, от Приложение №2 към чл. 3, ал. 1 от Наредбата, отговарящи на изискванията за етикетиране (Приложение №5) и за максимално допустимо съдържание на ЛОС. В РИОСВ-Благоевград не е представена информация за 2011 г. за количествата и вида на използваните продукти от обхвата на наредбата.

II. Относно спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр. 3/2009 г. с изм. и доп.).

В автосервиза се извършва зареждане на автоклиматици с фреон R 134а посредством станция за извличане на фреони. Съгласно Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент ЕО/№842/2006 и Регламент №307/2008 е необходимо дейността да се извършва от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от Българската браншова камара по машиностроене. При проверката не се представи такъв.

Дружеството има следните задължения по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996г. с изм. и доп.):

  1. Ежегодно до 31 март на текущата година да представя в РИОСВ-Благоевград информация за предходната календарна година за количествата и вида на използваните продукти от обхвата Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007г.).
  2. Ежегодно до 15.02. на текущата година да представя в РИОСВ-Благоевград годишен отчет съгласно формата на приложение №4 към чл. 34 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове (ДВ бр. 3/2009 г. с изм. и доп.).
4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Фактор „Управление на отпадъците“

  • Да се извърши класификация на отпадъците съгласно чл. 7 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците.Срок: 28.02.2013г. Отг. Управител
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното изпълнение в КП №4-25/06.02.2013г.

За изпълнение на дадените предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.